ˆ

Stanowisko ds. obsługi rady gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Stanowisko ds. obsługi rady gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stanowisko ds. obsługi rady gminy
Inspektor:    Justyna Boruch- Leszczyńska
 
Telefon:         87 421 10 60
Fax. :             87 421 10 07
Pokój:           Rada Gminy
 
Zadania:
1.   zbieranie propozycji do tematyki planów pracy od radnych, kierownictw organizacji społecznych i samorządowych;
2.   kompletowanie zebranych propozycji i przedstawianie ich Przewodniczącemu Rady i przewodniczącym komisji oraz
      opracowywanie zgodnie z ich wytycznymi projektów planów pracy Rady i jej komisji;
3.   czuwanie nad terminową realizacją zatwierdzonych planów;
4.   opracowywanie w porozumieniu z Przewodniczącym Rady projektu porządku dziennego sesji, wykazu osób
       proponowanych do udziału w obradach oraz projektu harmonogramu prac przed sesyjnych i doręczenie ich
       zainteresowanym w celu wykonania określonych w nim zadań;
5.   terminowe kompletowanie materiałów będących przedmiotem obrad (plany, oceny, sprawozdania, informacje
      i projekty uchwał w odpowiedniej ilości egzemplarzy) rady lub komisji,
6.   przygotowanie i rozsyłanie zaproszeń wraz z zatwierdzonymi materiałami sesyjnymi do radnych i innych wskazanych
      przez przewodniczących osób;
7.   przygotowanie sali obrad i stworzenie odpowiednich warunków obrad;
8.   sporządzanie protokołów z obrad sesji i przedstawianie Przewodniczącemu do podpisu, a radnym do wglądu;
9.   przekazywanie wniosków i interpelacji radnych zgodnie z właściwością do załatwienia oraz czuwanie nad ich terminową
      realizacją;
10. prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady, czuwanie nad ich realizacją, dopilnowanie okresowego sporządzania
       przez zainteresowane jednostki sprawozdań i informacji o ich realizacji;
11. przesyłanie uchwał Rady do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego –
      gdy jest taki wymóg prawny;
12. przedkładanie uchwał Rady Gminy organowi nadzoru –Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
13. prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady, przepisów prawa miejscowego a także udostępnianie do powszechnego
      wglądu w siedzibie Urzędu , na tablicach ogłoszeń i na stronie BIP;
14. dokonywanie na zlecenie Przewodniczącego Rady okresowych badań i analiz wycinkowych i kompleksowych
      z zakresu problematyki funkcjonowania Rady i jej organów;
15. współdziałanie z pracownikami urzędu w sprawach załatwiania listów, wniosków, postulatów i skarg obywateli
      kierowanych do Przewodniczącego;
16. dbanie o estetykę tablic informacyjnych urzędu;
17. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów pracy Komisji i ich realizacją;
18. dostarczanie wniosków komisji do zainteresowanych podmiotów, prowadzenie ich rejestru i czuwanie nad terminową
      realizacją;
19. sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji i prowadzenie ich zbioru;
20. prowadzenie spraw technicznych posiedzeń komisji;
21. dostarczanie radnym materiałów i informacji umożliwiającym świadome i aktywne uczestnictwo w sesjach,
      pracach komisji, w spotkaniach z wyborcami, itp.,
22. pomoc w organizowaniu spotkań wyborców z posłami, senatorami, z członkami sejmiku samorządowego
      i radnymi własnej rady;
23. organizowanie współdziałania radnych z organami samorządu mieszkańców wsi – Radami Sołeckimi,
24. prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem;
25. czuwanie nad zgodnością działania organów samorządowych z działalnością Rady i jej komisji,
26. nadawanie biegu wnioskom zebrań wiejskich kierowanym do organów samorządowych i czuwanie nad ich realizacją;
27. prowadzenie wykazu i zbioru aktów prawa miejscowego,
28. prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawnych,
29. obsługa merytoryczna i organizacyjno biurowa rady, komisji i radnych,
34. nadzór przy udostępnianiu dokumentów określonych w statucie gminy,
35. prowadzenie spraw oświadczeń majątkowych radnych gminy.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: SC Data wytworzenia informacji: 2016-02-12
Osoba, która odpowiada za treść: JM Data wprowadzenia do BIP 2016-02-12 07:39:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-02-12 07:39:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-01 08:35:55
Artykuł był wyświetlony: 777 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu