ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o najbliższej sesji - 24.04.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-04-17
Osoba, która odpowiada za treść: JD Data wprowadzenia do BIP 2019-04-17 12:29:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 12:29:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 12:30:26
Artykuł był wyświetlony: 6384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram dostawy wody transportem kołowym do celów gospodarczych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: PUKR Data wytworzenia informacji: 2019-04-09
Osoba, która odpowiada za treść: PUKR Data wprowadzenia do BIP 2019-04-09 10:14:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-04-09 10:14:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-04-09 14:09:31
Artykuł był wyświetlony: 7124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwaga! Bakterie coli!

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uwaga!
Komunikat z dnia 08.04.2019 r.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Giżycku informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Miłki zaopatrującego miejscowości: Jagodne Małe, Jagodne Wielkie, Kleszczewo, Kleszczewo osada, Lipińskie, Lipowy Dwór, Marcinowa Wola, Miłki, Paprotki, Przykop, Ruda, Rydzewo, Staświny, Staświny osada, Wierciejki (gmina Miłki), Szczepanki (gm. Wydminy) stwierdzono bakterie Escherichia coli oraz bakterie grupy coli.
WODA NIEPRZYDATNA DO SPOŻYCIA!
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz U. z 2017 r. poz. 2294).
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu
Mieszkańcy w/w miejscowości będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez beczkowozy oraz wodę butelkowaną.
Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycie podłóg) i spłukiwanie toalet.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: PK Data wytworzenia informacji: 2019-04-08
Osoba, która odpowiada za treść: PK Data wprowadzenia do BIP 2019-04-08 12:52:41
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-04-08 12:53:12
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-04-08 15:30:32
Artykuł był wyświetlony: 6966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko dn. 10.12.2018 r.
WG.6620.26.2018
 
INFORMACJA
Na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.),  
 
STAROSTA GIŻYCKI informuje
 
o rozpoczęciu prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali na obszarze obrębów geodezyjnych: Bielskie, Czyprki, Danowo, Jagodne Wielkie, Kleszczewo, Konopki Małe, Konopki Wielkie, Lipińskie, Marcinowa Wola, Miechy, Paprotki, Staświny, Wyszowate, jednostki ewidencyjnej gmina Miłki, powiat giżycki, województwo warmińsko – mazurskie oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
Celem prac jest : dostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków EGiB poprzez aktualizację baz danych ewidencji gruntów i budynków dla wybranych jednostek ewidencyjnych, do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 t.j. z późn. zm), na podstawie materiałów z zasobu geodezyjnego, danych posiadanych przez inne urzędy i jednostki które stanowią treść ewidencji gruntów i budynków oraz włączenie tej bazy do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN), o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), poprawę jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków wyszczególnionych w projektach modernizacji , w ramach projektu nr RPWM.03.01.00-28-0033/17, pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
Do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencyjnego upoważnieni zostaną pracownicy dwóch firm:
 1. GISPRO Sp. z o.o., ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
 2. PROGIS Sp. z o.o., ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko,
wyłonionych w wwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), zwanej dalej „Pzp”przez zamawiającego Powiat Giżycki.
Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 7d pkt 1) i art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034 t.j.ze zm.)
 
Informuję również, że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo – kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku przy ul. Gen. Józefa Zajączka 2.
Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz Urzędu Gminy Miłki, a także ogłoszenie jej w prasie o zasięgu lokalnym i krajowym.
W związku z przyszłymi skutkami podatkowymi niniejszego opracowania, apeluję do właścicieli nieruchomości o czynny udział w prowadzonym postępowaniu, udzielanie rzetelnych informacji oraz zapoznanie się z nową dokumentacją w trakcie wyłożenia projektu.
Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami art. 24a ust. 6-12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1, art. 14 i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne informuję, że:
 1. osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
 2. właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są zobowiązani umożliwić wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych – przedsiębiorcom, jednostkom organizacyjnym, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 3. kto wbrew przepisom art. 13 ust. 1 pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą – podlega karze grzywny.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: RS Data wytworzenia informacji: 2019-03-14
Osoba, która odpowiada za treść: RS Data wprowadzenia do BIP 2019-03-14 14:46:10
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-03-14 14:47:20
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-03-14 14:47:20
Artykuł był wyświetlony: 8316 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o najbliższej sesji - 20.03.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2019-03-14
Osoba, która odpowiada za treść: JD Data wprowadzenia do BIP 2019-03-14 13:05:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-03-14 13:05:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-03-14 13:06:15
Artykuł był wyświetlony: 7031 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA POWIAT GIŻYCKI

Akapit nr 1 - brak tytułu

Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uzależnień
 
 1. Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie i Uzależnień ul. 22 Lipca 10, 11-612 Kruklanki. Czynny w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 – 18.30. Podmiot prowadzący – Gmina Kruklanki.
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych/, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki,
  tel. 87 4281801.
 3. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie /w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie/, ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki,
  tel. 87 4281801.
 4. Konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych i po leczeniu odwykowym  świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko we wtorek w godz. 15.00 – 17.00, czwartek 17.00 -19.00 – grupa wsparcia / grafik godzin w 2018r., godziny porad
  w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336,
  e-mail: /.
 5. Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie działający w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach, w którym przyjmują specjaliści z zakresu przemocy tj. terapeuta ds. przemocy, terapeuta ds. uzależnień, psycholog, terapeuta ds. pracy z rodziną, pomoc prawna, trener więzi rodzinnych (tel. GOPS 87 4210115).
 6. Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Wydminach – przyjmuje specjalista: terapeuta d/s uzależnień
  (tel. GOPS w Wydminach 87 4210115, tel. Urzędu Gminy w Wydminach
  87 4210019 ).
 7. Komisja ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych  - Urząd Miasta i Gminy Ryn, tel. UMiG Ryn 87 4293960.
 8. Zespół Interdyscyplinarny - Urząd Miasta i Gminy Ryn (przeciwdziałanie przemocy) tel. UMiG Ryn 87 4293960.
 9. Punkt konsultacyjny – psycholog kliniczny, terapeuta  - Urząd Miasta i Gminy Ryn (konsultacje dla osób używających substancji psychotropowych i osób z problemem alkoholowym), tel. UMiG Ryn 87 4293960.
 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
  zapewnia poradnictwo terapeutyczne świadczone przez NZOZ Poradnię Terapii Uzależnień w formie indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób skierowanych przez PCPR.
 
Poradnictwo dla bezrobotnych, doradztwo zawodowe  
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki,
  tel. 87 4281801 – prowadzi poradnictwo dla bezrobotnych tj. w ramach edycji
  dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowane są spotkania z doradcą zawodowym.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
  w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem tel. 87 4291089 świadczy doradztwo zawodowe  dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 
Poradnictwo psychologiczne
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkach ul. Szkolna 3, 11-513 Miłki,
  tel. 87 4281801 – prowadzi poradnictwo psychologiczne tj. w ramach edycji
  dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowane są spotkania
  z psychologiem.
 2. Pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych od alkoholu, środków psychotropowych, konsultacje dla rodziców (problemy wychowawcze) świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej,
  ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko w poniedziałek w godz. 12.00 – 14.00 / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: /.
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
  w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty,
  pod numerem  tel. 87 429 10 89 świadczy pomoc psychologiczną dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie –świadczy poradnictwo psychologiczne,
  tel. 87 4218030.
 
Poradnictwo pedagogiczne
 1. Poradnictwo pedagogiczne  w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży uzależnionych
  od alkoholu i substancji psychotropowych, pomoc pedagogiczna dla rodziców świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko we wtorek w godz. 15.30 – 17.30
  / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: /.
 2. W placówkach szkolnych na terenie gminy Wydminy działają pedagodzy szkolni – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach  tel. 87 4210028.
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie świadczy poradnictwo pedagogiczne
  tel. 87 4218030.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
  w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty, pod numerem tel. 87 4291089 świadczy pomoc pedagogiczną dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 
Poradnictwo prawne
 1. Kompleksowa pomoc prawna dla ofiar i sprawców przemocy, w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu świadczy Punkt Konsultacyjny Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko
  w poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00, w środę w godz. 15.00 – 18.00 / grafik godzin w 2018r., godziny porad w 2019 roku mogą ulec zmianie, więcej informacji pod numerem tel. 87 4291336, e-mail: /.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
  w dniach i godzinach działania jednostki, po umówieniu terminu wizyty,
  pod numerem tel. 87 4291089 - świadczy poradnictwo prawne realizowane przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego
  i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony prawa lokatorów dla mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
 
Porady z zakresu pomocy społecznej
Świadczą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkach,
ul. Sportowa 4, 11-513 Miłki, tel. 87 4281801.
 
Interwencja Kryzysowa
W ramach interwencji kryzysowych na terenie Gminy Wydminy działa Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach.
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  - zakres: poradnictwo konsumenckie
Z pomocy rzecznika mogą korzystać mieszkańcy miasta i gminy Giżycko, miasta
i gminy Ryn oraz gminy Wydminy, Kruklanki, Miłki. Starostwo Powiatowe
w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58 w. 52.
 
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Giżycku, znajdujący się przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku ul. Smętka 5  prowadzony przez Powiat Giżycki działa w poniedziałek w godz. 8.00 -12.00, we wtorek w godz. 8.00 -12.00,
w środy w godz. 11.30 -15.30, w czwartek w godz. 8.00 – 12.00, w piątek w godz. 8.00 – 12.00. Zapisy na wizyty odbywają się pod numerem 87 -  4291089.
 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową pod nazwą: Stowarzyszenie „Inicjatywa na Rzecz Praw i Ochrony Obywateli”
z siedzibą w Olsztynie zlokalizowany w 4 miejscach  tj.: w poniedziałek w Miłkach
w Ośrodku Kultury w godz. od 10.00 do 14.00, w środę Kruklankach w Urzędzie Gminy w godz. od 9.00 do 13.00, w czwartek w Wydminach  Urzędzie Gminy
w godz. od 8.00 do 12.00, we wtorek i piątek w Rynie w Urzędzie Miasta i Gminy
w godz. od 9.30 do 13.30). Każda gmina prowadzi zapisy do nieodpłatnej pomocy prawnej obywającej się na jej terenie: Kruklanki 87 421 70 02, Miłki 87 421 10 60, Ryn 87 429 39 60, Wydminy tel. 87 421 00 19.
 
Listę przygotowano m. in. w oparciu o dane otrzymane z gmin z terenu Powiatu Giżyckiego.
Zastrzega się, że podane informacje mogą być uzupełniane i  ulegać zmianie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: MK Data wytworzenia informacji: 2019-03-12
Osoba, która odpowiada za treść: MK Data wprowadzenia do BIP 2019-03-12 13:30:33
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-03-12 13:30:35
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-03-12 13:30:35
Artykuł był wyświetlony: 5887 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenia dotyczące terenów inwestycyjnych na terenie gminy Miłki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2019-03-01
Osoba, która odpowiada za treść: JLB Data wprowadzenia do BIP 2019-03-01 06:57:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-03-01 06:57:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-03-01 06:58:12
Artykuł był wyświetlony: 6030 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ważne!

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że zaplanowane od 4 marca 2019 r. wdrożenie dowodów
z warstwą elektroniczną to zmiana wymagająca technicznych prac serwisowych.
W związku z powyższym w środę 27 lutego 2019 r. czasowo zostanie wyłączona możliwość wnioskowania przez Internet (ePUAP) o dowód osobisty. Usługa ta zostanie ponownie włączona 4 marca.
W piątek 1 marca 2019 r. od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin pracy Urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód osobisty oraz wydania spersonalizowanego dowodu. Wnioski o dowód można składać tego dnia maksymalnie do godz. 11.30.
 
INFORMACJA E-DOWODY OSOBISTE
 
W związku ze zmianą ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r. poz. 60) od dnia 4 marca 2019r. każda osoba uprawniona do posiadania dowodu osobistego będzie mogła złożyć wniosek o wydanie nowego e-dowodu.
E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość oraz jego obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, będzie można używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.
E-dowód umożliwiał będzie:
- logowanie do portali administracji publicznej (np. ePUAP);
- elektroniczne podpisywanie dokumentów(podpis osobisty);
- korzystanie z automatycznych bramek granicznych, np. na lotniskach;
Wszelkie dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu można znaleźć na stronie: www.edowod.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: AGS Data wytworzenia informacji: 2019-02-25
Osoba, która odpowiada za treść: AGS Data wprowadzenia do BIP 2019-02-25 14:02:23
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-02-25 14:02:26
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-02-25 14:02:26
Artykuł był wyświetlony: 6267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Aktywny samorząd w 2019 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informuję, że w 2019 roku w dalszym ciągu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku realizuje pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD finansowany ze środków PFRON. Program składa się z dwóch modułów – MODUŁ I i MODUŁ II. Szczegóły i wnioski do pobrania na stronie http://www.pcpr-gizycko.lo.pl/?cid=189&bip_id=350

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: AF Data wytworzenia informacji: 2019-02-25
Osoba, która odpowiada za treść: AF Data wprowadzenia do BIP 2019-02-25 13:10:38
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-02-25 13:10:42
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-02-25 13:10:42
Artykuł był wyświetlony: 5972 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o najbliższej sesji - 27.02.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: JLB Data wytworzenia informacji: 2019-02-21
Osoba, która odpowiada za treść: JD Data wprowadzenia do BIP 2019-02-21 14:20:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-02-21 14:20:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-21 14:21:49
Artykuł był wyświetlony: 4110 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu