ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: Startek C. Data wytworzenia informacji: 2012-12-03
Osoba, która odpowiada za treść: Startek. C. Data wprowadzenia do BIP 2012-12-03 12:11:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-12-03 12:14:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-12-03 12:14:06
Artykuł był wyświetlony: 3255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank kredytu długoterminowego w kwocie 719 838 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Akapit nr 1 - brak tytułu

Miłki: udzielenie kredytu długoterminowego na okres 8 lat w wysokości 719 838 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Numer ogłoszenia: 452428 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Miłki , ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087/42-11-060.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://biptest.warmia.mazury.pl/milki_gmina_wiejska/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie kredytu długoterminowego na okres 8 lat w wysokości 719 838 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: udzielenie kredytu długoterminowego na okres 8 lat w wysokości 719 838 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie wymagane
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie wymagane
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie wymagana
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://biptest.warmia.mazury.pl/milki_gmina_wiejska/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 11-513 Miłki, ul. Mazurska 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy 11-513 Miłki, ul. Mazurska 2 sekretariat (pokój nr 8).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: Startek C. Data wytworzenia informacji: 2012-11-15
Osoba, która odpowiada za treść: Startek. C. Data wprowadzenia do BIP 2012-11-15 13:51:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-11-15 15:12:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-11-19 13:27:07
Artykuł był wyświetlony: 3810 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie na dostawę artykułów biurowych dla Urzędu Gminy Miłki

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                   Miłki, dnia 20 lipca 2012r.

OGŁOSZENIE

Zamawiający: Urząd Gminy Miłki , 11-513 Miłki, tel.: (087 421 10 84 lub 87 421 10 60,  fax-87 42 11 007), NIP: 845-10-50-406 zwraca się z prośbą o przedstawieniem

oferty cenowej na materiały biurowe i papiernicze.

 1.    Przedmiot zamówienia:

Dostawa artykułów biurowych w ilościach wg zapotrzebowania Zamawiającego oraz standardzie określonym w Załączniku Nr 1, w terminie od dnia 10 sierpnia 2012r do dnia 31 stycznia 2013r.

2.    O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:

1)    złoży formularz ofertowy (Załącznik Nr 1).

2)    złoży oświadczenie, że:

-        jest uprawniony do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-        posiada wiedzę i doświadczenie;

-        dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-        znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-        nie podlega wykluczeniu z postępowania.

3)    złoży oświadczenie o akceptacji warunków przyszłej umowy i podpisany projekt umowy (Załącznik Nr 2)

4)    złoży pełnomocnictwo do złożenia oferty, (o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.)

3.    Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Miłki w terminie do 27 lipca 2012r.do godz. 9.00 wg wzoru określonego w Załączniku Nr 1 w zamkniętej kopercie, adresowanej na adres: Urząd Gminy, 11-513 MIŁKI z dopiskiem „ARTYKUŁY BIUROWE 2012”.

4.    Zamawiający będzie oceniał oferty wg następującej zasady: najniższa cena – 100 pkt. (wygrywa oferta z najniższą ceną ryczałtową brutto za całość zamówienia). Cena obejmuje zakup i dostarczenie towaru do siedziby Zamawiającego.

5.    Warunki finansowania:

1)    wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego z uwzględnieniem należnego podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

2)    Zapłata wynagrodzenia za dostawę nastąpi w oparciu o fakturę końcową płatną w terminie 14 dni od daty jej otrzymanie przez Zamawiającego.

6.    Nie złożenie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 2 spowoduje wykluczenie oferenta z postępowania i odrzucenie jego oferty.

7.    Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

8.    Wykonawca składając ofertę może zastrzec, że informacje w niej zawarte stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (z wyjątkiem nazwy firmy, jej adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, gwarancji i warunków płatności) nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

9.    Obowiązkiem Wykonawcy jest przeanalizowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, warunków wykonania zamówienia oraz wyliczenie i zaproponowanie ryczałtowej ceny ofertowej.

10.  Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest

1)    Małgorzata Jasińska, sekretarz gminy

2)    Teresa Łobodzińska,podinspektor

11.      Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10.00  w dniu 27 lipca 2012 .

 Załączniki:

1.    załącznik Nr 1 - zapotrzebowanie

2.    załącznik Nr 2 - projekt umowy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: Startek C. Data wytworzenia informacji: 2012-07-20
Osoba, która odpowiada za treść: Startek. C. Data wprowadzenia do BIP 2012-07-20 13:38:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-07-20 13:38:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-07-20 13:40:14
Artykuł był wyświetlony: 7098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Urzędu Gminy Miłki i organów gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

U R Z Ą D G M I N Y M I Ł K I
11-513 Miłki ul. Mazurska 2
tel.: (087) 4211060, 4211084, fax: (087) 4211007,
www.gminamilki.pl; e-mail:

Miłki, 11 maja 2012r.
SK.271.1.1.2012
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ
I Zamawiający:
Urząd Gminy Miłki, 11-513 Miłki, ul. Mazurska 2, telefon: 87-421-10-60, fax:87-421-10-07, adres e-mail: , w oparciu o art.701 ustawy dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ogłasza przetarg na obsługę prawną Urzędu Gminy Miłki.
II Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa prawna w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej Urzędu Gminy Miłki i organów gminy szczegółowo określona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – Druk nr 1.
III Czas trwania zamówienia
18 miesięcy.
IV Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następuje warunki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku posiadanie uprawnień wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata i wykonywanie tego zawodu w okresie nie krótszym niż 5 lat w jednostkach samorządu terytorialnego,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie.
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
4. posiadają sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia.
V Wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:
1. aktualny wypis z listy radców prawnych wydany przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgową Radę Adwokacką, potwierdzający wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego,
2. oświadczenie o posiadaniu co najmniej pięcioletniego doświadczenie (liczonego w pełnych latach) w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej jednostek samorządu terytorialnego,
3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
VI Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Małgorzata Jasińska – Sekretarz Gminy.
Godziny udzielania wyjaśnień w godzinach pracy urzędu - od 7.00 do 15.00.
VII Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie Urzędzie Gminy w Miłkach, ul. Mazurska 2, 11-513 Miłki, pokój nr 8 (sekretariat) lub przesłać na ten sam adres.
2. Termin składania ofert upływa 22 maja 2012r o godzinie 12.00.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania ofert tj. 22 maja 2012r
o godzinie 12.15 w siedzibie zamawiającego (adres j.w.) w pokoju nr 10.
4. Otwarcie ofert jest jawne
5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez jej otwierania.
VII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Zamawiający dokona oceny najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:
Cena – 100 pkt
Wójt Gminy Miłki
Stanisław Wąsiakowski
Załączniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Druk nr 1
2. Formularz ofertowy – Druk nr 2,
3. Projekt umowy – Druk nr 3

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: Startek C. Data wytworzenia informacji: 2012-05-11
Osoba, która odpowiada za treść: Startek. C. Data wprowadzenia do BIP 2012-05-11 12:39:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2012-05-11 12:39:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-11 13:38:14
Artykuł był wyświetlony: 9280 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu