ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej
Marlena Gujda
 
Telefon:          87 421 10 60
Fax. :             87 421 10 07
Pokój:            -
 
Zadania:
 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:
  1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, wynagrodzeniami oraz akt osobowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
  2. prowadzenie ewidencji urlopów przewidzianych przepisami prawa pracy,
  3. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
  4. kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych, załatwianie innych spraw emerytalno - rentowych pracowników, prowadzenie rejestru emerytów i rencistów,
  5. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
  6. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników samorządowych,
  7. ustalanie uprawnień pracowników do urlopu wypoczynkowego i innych zwolnień od pracy,
 2. prowadzenie spraw kadrowych, stażystów, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych itp.:
 3. przygotowywanie dokumentów w sprawach naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz obsługi, przeprowadzanie naboru, uczestniczenie w pracach komisji,
 4. przygotowywanie dokumentów do procedury oceny pracowników,
 5. przygotowywanie dokumentów do służby przygotowawczej pracowników,
 6. prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 7. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem dyscypliny pracy,
 8. prowadzenie ewidencji i statystyki w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń,
 9. ewidencja i wydawanie legitymacji służbowych,
 10. organizowanie i nadzór nad terminowym przeprowadzaniem szkoleń bhp,
 11. prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi pracowników,
 12. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz obuwie i odzież roboczą,
 13. przygotowywanie wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej,
 14. prowadzenie rejestru wypadków w pracy,
 15. prowadzenie centralnego rejestru pracowników, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
 16. przygotowywanie deklaracji składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 17. przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw do wykonywania określonych czynności w imieniu wójta oraz prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
 18. prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 19. prowadzenie spraw oświadczeń majątkowych pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 20. organizowanie we współpracy z Referatem Rozwoju i Spraw Komunalnych robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych,
 21. zapewnienie prawidłowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p. poż. w urzędzie,
 22. realizacja zadań wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie, tj.:
1) przyjmowanie wniosków CEIDG-1 dotyczących wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
    zmian, wykreślenia zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej,
2) sprawdzanie wniosków pod względem poprawności wypełnienia,
3) wprowadzanie danych z wniosku do centralnej ewidencji,
4) weryfikacja wniosku wprowadzonego do CEIDG,
5) elektroniczne podpisania wniosku i jego przesłanie,
6) wydruk potwierdzenia wysłania wniosku,
7) wydruk potwierdzenia dokonania wpisu, zmiany wykreślenia, zawieszenia wznowienia działalności.
8) udostępnianie danych z ewidencji działalności gospodarczej,
9) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie godzin pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych
    i zakładów usługowych dla ludności,
10) prowadzenie ewidencji pól namiotowych, miejsc noclegowych oraz innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
11) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
12) ustalanie wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
13) współpraca z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w zakresie realizacji
      gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
14) przygotowywanie projektów uchwał Rady związanych z:
      - ustalaniem liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
      - ustaleniem zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
15) obsługa programu na stronie www.gmina.ceidg.gov.pl w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
19. prowadzenie zbioru upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta,
20. wykonywanie zadań pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, tj.:
1)   działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukanie poparcia dla działań na rzecz
      zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy w rodzinie oraz innych patologii społecznych,
2)   przeprowadzenie analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy,
3)   przygotowywanie wspólnie z gminną komisją i przedkładanie Wójta Gminy corocznie:
      - projektu gminnego programu,
      - projektu preliminarza na jego wykonanie,
      - projektu sprawozdania z jego realizacji,
4)   ogłaszanie i przeprowadzanie konkursu ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach gminnego programu,
5)   bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu,
6)   współpraca z instytucjami i organizacjami w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
7)   współpraca z pełnomocnikiem wojewody ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, uczestniczenie w naradach i szkoleniach organizowanych przez pełnomocnika wojewody ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
8)   wdrożenie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych,
9)   udział w posiedzeniach gminnej komisji,
10) bieżące wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych,
11) planowanie środków finansowych na rozwiązywanie problemów alkoholowych,
12) realizacja umów zawartych w celu realizacji zadań gminnego programu.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: PW Data wytworzenia informacji: 2015-01-12
Osoba, która odpowiada za treść: PW Data wprowadzenia do BIP 2015-01-12 14:09:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-01-12 14:09:44
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 15:50:39
Artykuł był wyświetlony: 1362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu