ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych
P.O. Kierownika Referatu: Karolina Macina        
 
Telefon:                                            87 555 90 57
Fax. :                                                87 421 10 07
Pokój:                                               -
 
Zadania:
 1. opracowywanie planów inwestycji gminnych rocznych i wieloletnich na podstawie programów i strategii rozwoju gminy,
 2. sporządzanie okresowych analiz z wykonania zadań inwestycyjnych,
 3. przygotowywanie zamówień publicznych i zapewnianie zgodności postępowań na roboty, usługi i dostawy w zakresie zadań referatu,
 4. współdziałanie z referatami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych,
 5. współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy,
 6. podejmowanie działań i kreowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałaniu bezrobociu,
 7. sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych,
 8. przygotowywanie wniosków o uzyskanie środków z funduszy unii europejskiej i innych źródeł oraz niezbędnych załączników o pozyskanie środków finansowych spoza budżetu gminy na prowadzone zadania,
 9. planowanie wydatków i dochodów w zakresie obejmującym zadania referatu oraz ich stała weryfikacja,
 10. planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię, paliwa oraz energię elektryczną na obszarze gminy;
 11. opracowywanie i bieżąca aktualizacja gminnych programów w zakresie działania referatu,
 12. prowadzenia spraw związanych z ochroną zabytków i dóbr kultury,
 13. prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym gminy,
  1. prowadzenie prac poprzedzających uchwalenie studium zagospodarowania przestrzennego gminy,
  2. sporządzanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów tych planów,
  3. prowadzenie rejestrów planów miejscowych i gromadzenie materiałów z nimi związanych oraz odpowiednie ich przechowywanie,
  4. podawanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego oraz wyłożenie tego planu,
  5. dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym    i ocena aktualności planów,
  6. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowaniu terenu i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; udzielanie wskazań lokalizacyjnych w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu lokalnym;
  7. prowadzenie spraw o ustalenie lokalizacji inwestycji;
  8. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji i otrzymanych pozwoleń na budowę,
  9. wydawanie zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu działek w miejscowych planach;
 14. prowadzenie spraw dotyczących utrzymania dróg;
 15. nadzór nad bieżącym utrzymaniem dróg, ulic, placów gminnych, ich remontami i eksploatacją, w tym nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych,
 16. wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg oraz prowadzenie spraw zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, drogi wewnętrznej,
 17. czuwanie nad właściwym oznakowaniem dróg oraz utrzymanie w należytym stanie znaków drogowych,
 18. zarządzanie siecią dróg gminnych, planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych i wewnętrznych,
 19. orzekanie o przywróceniu pasa drogowego, drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
 20. przyjmowanie wniosków dotyczących lokalizacji w pasie drogowym dróg gminnych obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową,
 21. naliczanie, egzekwowanie i rozliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
 22. prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych,
 23. wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,
 24. planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
 25. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego,
 26. prowadzenie zadań z zakresu gospodarki wodnej i ściekow
 27.  1) planowanie i sporządzanie okresowych informacji a także sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółką PUKR,
 28.   2) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem ceny wody i ścieków,
 29. prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej, współpraca z jednostkami OSP na terenie gminy,
 30. organizacja sprzątania i utrzymanie czystości w budynkach gminy, parkingach i innych obiektach gminnych,
 31. tworzenie i utrzymanie terenów zielonych,
 32. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, rozszerzaniem i zamykaniem cmentarzy komunalnych oraz zagospodarowanie cmentarzy, w tym cmentarzy wojennych,
 33. prowadzenie spraw związanych z dostawami prądu, wykonywanie zadań z zakresu - ustawy prawo energetyczne,
 34. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o imprezach masowych,
 35. prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo wodne, w tym dotyczących kąpielisk, miejsc przeznaczonych do kąpieli i plaż gminnych,
 36. prowadzenie spraw targowisk,
 37. sprawowanie nadzoru nad osobami wykonującymi prace społeczne w ramach odbywania kary ograniczenia wolności,
 38. tworzenie zasobów gruntów i gospodarka nieruchomościami, w tym prowadzenie spraw z zakresu najmu i dzierżawy gruntów; nabywanie gruntów, podziałów, obciążeń, szacowania,
 39. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
 40. prowadzenie spraw opłat adiacenckich,
 41. zarządzanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy,
 42. zarządzanie i nadzorowanie świetlic, obiektów sportowych, plaż, kąpielisk, gminnych, cmentarzy, itp.,
 43. prowadzenie spraw ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych;
 44. opracowanie i wykonywanie gminnego programu ochrony środowiska,
 45. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
 46. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia,
 47. naliczanie i egzekwowanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 48. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
 49. uzgadnianie planów zagospodarowania nieruchomości (działki) w części dotyczącej istniejących nasadzeń drzew i krzewów,
 50. prowadzenie spraw w zakresie prawa geologicznego i górniczego,
 51. prowadzenie spraw w zakresie ustawy o odpadach;
 52. prowadzenie spraw  zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 53. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu na terenie gminy,
 54. prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem obszaru chronionego krajobrazowo, ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, uznawanie za pomniki przyrody, użytki ekologiczne,
 55. pomoc osobom zainteresowanym budową przydomowych oczyszczalni ścieków przy pozyskiwaniu środków na dofinansowanie ww. inwestycji,
 56. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu   referatu,
 57. prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa:
1)  współdziałanie z firmami zbierającymi padłe sztuki zwierząt oraz nadzór nad spędami zwierząt,
2)  współpraca z instytucjami w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami w tym: przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów, wzywanie do wykonania             określonych czynności lub wykonanie zastępcze,
3)  prowadzenie spraw dotyczących zalesień oraz łowiectwa,
4)  prowadzenie spraw dotyczących zgody na przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
5)  prowadzenie spraw nakazujących właścicielowi gruntów wykonanie zabiegów      spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych    przed chorobami, szkodnikami i chwastami, zlecanie wykonanie zastępczego    zabiegów na koszt właściciela gruntów,
 
58. opracowanie programu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, współpraca ze schroniskami dla zwierząt w zakresie wyłapywania bezdomnych psów z terenu gminy.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: PW Data wytworzenia informacji: 2015-01-13
Osoba, która odpowiada za treść: PW Data wprowadzenia do BIP 2015-01-13 08:33:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 08:33:48
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-05-15 11:46:00
Artykuł był wyświetlony: 1698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu