ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Urząd stanu cywilnego, ochrona informacji niejawnych, ochrona zabytków „USC”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Renata Kuncer - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 
Telefon:                                  87 421 10 60
Fax. :                                      87 421 10 07
Pokój:                                    1
 
Zadania:
 1. rejestracji stanu cywilnego w tym rejestracji elektronicznej,
 2. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
 3. przyjmowanie zgłoszeń i oświadczeń woli mających wpływ na stan cywilny osób oraz przyjmowanie oświadczeń woli w zakresie określonym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym:
            1) wstąpieniu w związek małżeński,
            2) wyborze imienia dla dziecka,
            3) powrocie do poprzedniego nazwiska po rozwiązaniu związku małżeńskiego,
            4) uznaniu dziecka,
            5) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
            6) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
        4. wydawanie decyzji i postanowień w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
        5. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,
        6. potwierdzanie i uwierzytelnianie odpisów aktów stanu cywilnego,
        7. wydawanie zaświadczeń oraz rejestracja małżeństw konkordatowych,
        8. współpraca z innymi organami administracji państwowej oraz sądami w zakresie działania referatu,
        9. występowanie o odznaczenia państwowe i organizacja uroczystości związanych z zawarciem związku małżeńskiego oraz długoletnim
            pożyciem małżeńskim,
      10. sporządzanie testamentów,
       11. przygotowywanie i kompletowanie zasobu dokumentów do wydania dokumentów stwierdzających tożsamość,
       12. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
       13. prowadzenie archiwum USC i dowodów osobistych,
       14. prowadzenie sprawozdawczości,
       15. obsługa programów komputerowych z zakresu USC i dowodów osobistych oraz dbałość o sprawność powierzonego sprzętu,
       16. analiza potrzeb urzędu i dokonywanie zamówień związanych z zaopatrzeniem w materiały biurowe, kancelaryjne, druki, prasę,
             niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz środki czystości,
      17. prowadzenie ewidencji wydanych materiałów biurowych i środków czystości,
      18. w zakresie spraw obywatelskich:
 1. prowadzenie ewidencji ludności,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
 3. nadzorowanie przestrzegania obowiązków określonych w przepisach o ewidencji ludności,
 4. współdziałanie z organami policji na rzecz umacniania dyscypliny meldunkowej,
 5. wykonywanie prac związanych z tworzeniem centralnego banku danych powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności "PESEL",
 6. bieżąca aktualizacja rejestru wyborców,
 7. sporządzanie spisów wyborców dla przeprowadzenia wyborów prezydenta, do sejmu RP, senatu oraz rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójta gminy,             a także referendum,
 8. aktualizacja wykazu osób podlegających obowiązkowi wojskowemu, wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, wykazów seniorów, informacji o zgonach               do Urzędu Skarbowego,
 9. realizacja zadań wynikających z przepisów prawa o zgromadzeniach, zbiórkach publicznych, cudzoziemcach,
 10. udzielanie informacji o danych osobowych,
 11. przyjmowanie pism sądowych lub prokuratorskich w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania,
 12. wywieszanie w swoim lokalu ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
19. w zakresie ochrony informacji niejawnych:
 1. pełnienie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
 2. organizowanie ochrony informacji niejawnych,
 3. klasyfikowanie informacji niejawnych,
 4. udostępnianie informacji niejawnych,
 5. przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 6. szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. ewidencjonowanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych uzyskiwanych w związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie rękojmi zachowania tajemnicy w zakresie określonym w ankiecie bezpieczeństwa osobowego oraz w kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego,
 8. organizowanie kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych, ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych,
 9. stosowanie środków fizycznej ochrony informacji niejawnych.
20. w zakresie spraw wojskowych:
 1. wykonywanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi, administracją rządową                        i samorządową w tym zakresie,
 2. udział w przygotowywaniu kwalifikacji wojskowej i jej przeprowadzanie,
 3. przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych i prowadzenia rejestru,
 4. realizacja ustawy o kwalifikacji wojskowej i powszechnym obowiązku obrony,
21. realizacja innych zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony          Rzeczypospolitej Polskiej,
 1. przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju,
 2. przygotowania i koordynacji akcji ratunkowych w przypadkach zagrożeń środowiska oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych,
 3. organizowanie i planowanie działań w dziedzinie obrony cywilnej na terenie gminy,
 4. planowanie na bieżąco świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 5. planowanie, organizowanie i stały nadzór nad systemem ostrzegania alarmowania,
 6. organizowanie i nadzór nad łącznością na wypadek wojny oraz innych zagrożeń                 w czasie pokoju,
 7. prowadzenie spraw związanych z planowaniem operacyjnym funkcjonowania gminy            w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego i w czasie wojny,
 8. sprawowanie nadzoru na wykonywaniem zadań mobilizacyjnych na rzecz sił zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem: świadczeń osobistych i rzeczowych, opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i rzeczowych,
 9. planowanie i organizacja wykonywania zadań obronnych,
 10. opracowanie planu wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem,
 11. przygotowanie systemu stałego dyżuru wraz z obowiązującą dokumentacją,
 12. organizacja stałego dyżuru Wójta Gminy,
 13. opracowywanie regulaminu urzędu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 14. opracowanie i uaktualnianie dokumentacji na stanowisko kierowania i zapasowe miejsce pracy,
 15. przygotowanie głównego stanowiska kierowania Wójta Gminy w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy,
 16. opracowywanie planów szkolenia obronnego oraz organizowanie szkoleń obronnych,
 17. współdziałanie z organami administracji rządowej i innymi instytucjami w zakresie obronności,
 18. współpraca z organami wojskowymi w zakresie zadań Host Nation Suport (HNS),
 19. planowanie i wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych,
 20. prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych,
 21. nadzorowanie wykonywania przedsięwzięć umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie sił zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem: przygotowania i przeprowadzenia akcji kurierskiej,
 22. reklamowanie z urzędu i na wniosek od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 23. reklamowanie pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie pokoju.
22.      w zakresie obrony cywilnej:
 1. opracowywanie i stałe aktualizowanie planu obrony cywilnej oraz nadzorowanie                   nad opracowaniem planów w podległych i nadzorowanych jednostkach przez Wójta,
 2. planowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
 3. tworzenie i przygotowywanie do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej (formacji obrony cywilnej),
 4. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obrony cywilnej przez referaty Urzędu, podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne i inne instytucje znajdujące się na terenie gminy,
 5. opracowywanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
 6. utrzymywanie magazynu OC,
 7. prowadzenie gospodarki sprzętem obrony cywilnej oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
 8. prawidłowe utrzymywanie i konserwacja sprzętu obrony cywilnej,
 9. sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji zadań obrony cywilnej,
 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony ludności,
 11. opracowywanie rocznych planów działania obrony cywilnej oraz uzgadniane planów działania podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych,
 12. organizowanie szkoleń kadry kierowniczej Urzędu, jednostek organizacyjnych i formacji obrony cywilnej,
 13. nadzór nad szkoleniami ludności z zakresu powszechnej samoobrony,
 14. popularyzacja obrony cywilnej i współpraca ze środkami masowego przekazu;
23.      w zakresie zarządzania kryzysowego:
 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 2. opracowywanie i stałe aktualizowanie planów reagowania kryzysowego oraz nadzór nad opracowaniem planów w podległych i nadzorowanych jednostkach przez Wójta,
 3. sporządzanie analiz, sprawozdań i informacji dotyczących powstałych zagrożeń, zdarzeń kryzysowych i klęsk żywiołowych,
 4. utrzymywanie systemu łączności przewodowej i radiowej,
 5. organizowanie i prowadzenie okresowych treningów systemu łączności,
 6. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem SWO i SWA na terenie gminy,
 7. współpraca i wymiana informacji o zagrożeniach między urzędem a Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i służbami dyżurnymi innych jednostek organizacyjnych,
 8. analizowanie danych o potencjalnych zagrożeniach gminy oraz analizowanie możliwości doraźnego zakwaterowania ludności na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych oraz określanie potrzeb w tym zakresie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: PW Data wytworzenia informacji: 2015-01-13
Osoba, która odpowiada za treść: PW Data wprowadzenia do BIP 2015-01-13 09:29:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 09:29:58
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 15:47:44
Artykuł był wyświetlony: 1919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu