ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Administrator Systemu Informatycznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Administrator Systemu Informatycznego
Informatyk:                 Paweł Kusznerczuk
 
Telefon:           87 421 10 60
Fax. :               87 421 10 07
Pokój:              108
 
Zadania:
1. formułowania, w uzgodnieniu z administratorem danych oraz ABI, sposobu określania uprawnień w systemach informatycznych,
    zarządzanie uprawnieniami,
2. realizacja decyzji administratora danych osobowych, odnośnie nadania osobom uprawnień dostępu do danych i wybranych funkcji
    narzędzi służących do ich przetwarzania, w środowisku IT Urzędu tj.:
      1)  tworzenie kont użytkowników w systemach informatycznych,
      2)  przypisywanie, do kont, startowych haseł uwierzytelniających użytkowników tych kont,
      3)  przypisywanie do założonych kont polityk odnośnie jakości haseł i częstotliwości ich zmiany,
      4)  resetowanie utraconych haseł,
      5)  usuwanie kont i uprawnień dla kont osób które zakończyły pracę w Urzędzie,
      6)  dostarczanie ABI informacji potrzebnych do oceny prawidłowości funkcjonowania sprzętowo-programowych.
3.   planowanie inwestycji oraz dostaw i usług niezbędnych dla utrzymania i rozwoju środowiska IT w Urzędzie Gminy,
4.   planowanie i wykonywanie zadań związanych z tworzeniem kopii bezpieczeństwa systemów i danych,
5.   automatyzacja zadań konserwacyjnych w systemie – w tym wykonywania kopii zapasowych oprogramowania i danych,
6.   monitorowanie stanu środowiska IT, stanu sprzętu IT i wykorzystywanego oprogramowania oraz aktywności sieciowej użytkowników,
7.   monitorowanie legalności oprogramowania wykorzystywanego na stacjach roboczych,
8.   zapewnienie serwerom i stacjom roboczym niezbędnych licencji programowych,
9.   systematyczne aktualizowanie oprogramowania systemowego, aplikacyjnego, ochronnego,
10. zapewnienie eksploatowanym systemom opieki serwisowej producenta – zawieranie umów regulujących formy tej opieki,
11. rozwiązywanie, samodzielnie i we współpracy z pozostałym personelem IT, problemów towarzyszących eksploatacji systemów
      informatycznych,
12. przygotowywanie, we współpracy z ABI instrukcji dla użytkowników systemów informatycznych zgodnych z celami i metodologią wdrożonej
       polityki bezpieczeństwa informacji,
13. prowadzenie szkoleń na temat bezpiecznych zachowań użytkowników w środowisku systemów IT,
14. administrowanie wewnętrzną siecią teleinformatyczną i telefoniczną Urzędu,
15. wypełnianie obowiązków administratora i publikatora Biuletynu Informacji Publicznej, Edytora Aktów Prawnych, Systemu Informacji
      Prawnej LEX, strony internetowej gminy, platformy E-PUAP i innych programów użytkowanych na stanowiskach roboczych.
16. instalacja programów niezbędnych do funkcjonowania urzędu na komputerach, wykonywanie ich aktualizacji
17. usuwanie awarii programów i sprzętu w ramach posiadanych kompetencji lub zgłaszanie ich do sieci serwisów naprawczych,
18. właściwe zabezpieczenie i przechowywanie materiałów i danych informatycznych oraz właściwe zabezpieczenie sprzętu komputerowego
      i urządzeń współpracujących przed dostępem osób nieupoważnionych,
19. opracowywanie i sporządzanie druków tabel, zestawień, analiz, sprawozdań, pism dla pracowników,
20. sporządzanie zamówień na zakup sprzętów i materiałów eksploatacyjnych związanych z obsługą informatyczną i telefoniczną
       Urzędu, uczestnictwo w przetargach,
21. rozliczanie usług telefonicznych osób korzystających ze służbowych telefonów w tym komórkowych,
22. szkolenie pracowników w zakresie eksploatacji sprzętu komputerowego na poszczególnych stanowiskach roboczych,
23. wprowadzania na stronę BIP i www danych dostarczonych przez komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy
      po ich ostatecznej redakcji,
24. wprowadzenie, kontrola i nadzór elektronicznego obiegu dokumentów,
25. odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie i sprzęt w serwerowni,
26. sporządzanie wykazu sprzętu komputerowego do objęcia ubezpieczeniem,
27. prowadzenie ewidencji oprogramowania i sprzętu komputerowego,
28. wykonywanie zadań mających na celu utylizację zużytego sprzętu komputerowego,
29. zakup programów antywirusowych oraz zestawów podpisu kwalifikowanegoi niekwalifikowanego zgodnie z wymogami urzędu.
30. obsługiwanie elektronicznej skrzynki podawczej urzędu,
31. planowanie, realizacja i ocena dokonywanych wdrożeń w systemie informatycznym,
32. przekazywanie sekretarzowi wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych oraz udostępnianie ich w Biuletynie Informacji Publicznej
33. zabezpieczanie baz danych i przesyłu danych w systemach informatycznych,
34. opracowywanie i wdrażanie długoterminowej strategii informatycznej, w tym planowanie zakupów sprzętu komputerowego,
       oprogramowania z uwzględnieniem ustawy prawo zamówień publicznych,
35. administracja serwerem i utrzymanie sieci lokalnej,
36. nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego w urzędzie,
37. zapewnienie awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania,
38. nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych na których zapisane są dane osobowe,
39. zarządzanie hasłami użytkowników i nadzór nad przestrzeganiem procedur określających częstotliwość ich zmiany
      zgodnie z wytycznymi, które powinny być zawarte w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym
      służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji,
40. nadzór nad czynnościami związanymi ze sprawdzaniem systemu pod kątem obecności wirusów komputerowych, częstości
      ich sprawdzania oraz nadzorowanie wykonywania procedur uaktualniania systemów antywirusowych i ich konfiguracji,
41. nadzór nad wykonywaniem kopii awaryjnych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich
      dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu,
42. nadzór nad systemem komunikacji w sieci komputerowej oraz przesyłaniem danych za pośrednictwem urządzeń teletransmisji,
43. nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów i wydawnictw zawierających dane osobowe generowane
       przez system informatyczny,
44. w zakresie ochrony danych osobowych pracowników urzędu i mieszkańców gminy:
 1. przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do dokumentacji,
 2. opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia niezbędnych instrukcji,
 3. udostępnianie i zabezpieczanie danych osobowych przetwarzanych komputerowo,
 4. nadzorowanie przetwarzania danych osobowych przez pracowników urzędu,
 5. zgłoszenie zbiorów danych oraz zmian w nich zachodzących ABI,
 6. fizyczne zabezpieczenie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kontrola przebywających w nich osób,
 7. nadzór nad procedurami obiegu oraz przechowywania dokumentów i wydawnictw zawierających dane osobowe i służbowe generowane przez system informatyczny,
 8. przygotowanie i aktualizowanie ewidencji pomieszczeń, w których przetwarzane są dane w sposób tradycyjny oraz elektroniczny,
 9. przygotowanie i aktualizowanie ewidencji osób biorących udział przy przetwarzaniu danych,
 10. analiza sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa dokumentacji i przygotowanie oraz przedstawienie administratorowi danych odpowiednich zmian do instrukcji zarządzania, służącym do przetwarzania danych w formie tradycyjnej,
 11. bieżące zapoznawanie się z przepisami i dokumentami z zakresu bezpieczeństwa dokumentacji i ochrony danych osobowych,
 12. podejmowanie odpowiednich działań w przypadku zaistnienia naruszeń w systemie zabezpieczeń.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: PW Data wytworzenia informacji: 2015-01-13
Osoba, która odpowiada za treść: PW Data wprowadzenia do BIP 2015-01-13 10:45:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-01-13 10:45:44
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2018-01-31 12:23:09
Artykuł był wyświetlony: 1693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu