ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

INFORMACJA

Informacja ogłoszona dnia 2019-03-14 14:47:20 przez Paweł Kusznerczuk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko dn. 10.12.2018 r.
WG.6620.26.2018
 
INFORMACJA
Na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.),  
 
STAROSTA GIŻYCKI informuje
 
o rozpoczęciu prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali na obszarze obrębów geodezyjnych: Bielskie, Czyprki, Danowo, Jagodne Wielkie, Kleszczewo, Konopki Małe, Konopki Wielkie, Lipińskie, Marcinowa Wola, Miechy, Paprotki, Staświny, Wyszowate, jednostki ewidencyjnej gmina Miłki, powiat giżycki, województwo warmińsko – mazurskie oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
Celem prac jest : dostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków EGiB poprzez aktualizację baz danych ewidencji gruntów i budynków dla wybranych jednostek ewidencyjnych, do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 t.j. z późn. zm), na podstawie materiałów z zasobu geodezyjnego, danych posiadanych przez inne urzędy i jednostki które stanowią treść ewidencji gruntów i budynków oraz włączenie tej bazy do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN), o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.), poprawę jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków wyszczególnionych w projektach modernizacji , w ramach projektu nr RPWM.03.01.00-28-0033/17, pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
Do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencyjnego upoważnieni zostaną pracownicy dwóch firm:
  1. GISPRO Sp. z o.o., ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
  2. PROGIS Sp. z o.o., ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko,
wyłonionych w wwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), zwanej dalej „Pzp”przez zamawiającego Powiat Giżycki.
Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 7d pkt 1) i art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034 t.j.ze zm.)
 
Informuję również, że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo – kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku przy ul. Gen. Józefa Zajączka 2.
Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz Urzędu Gminy Miłki, a także ogłoszenie jej w prasie o zasięgu lokalnym i krajowym.
W związku z przyszłymi skutkami podatkowymi niniejszego opracowania, apeluję do właścicieli nieruchomości o czynny udział w prowadzonym postępowaniu, udzielanie rzetelnych informacji oraz zapoznanie się z nową dokumentacją w trakcie wyłożenia projektu.
Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami art. 24a ust. 6-12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1, art. 14 i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne informuję, że:
  1. osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
  2. właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są zobowiązani umożliwić wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych – przedsiębiorcom, jednostkom organizacyjnym, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
  3. kto wbrew przepisom art. 13 ust. 1 pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą – podlega karze grzywny.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki
Osoba, która wytworzyła informację: RS Data wytworzenia informacji: 2019-03-14
Osoba, która odpowiada za treść: RS Data wprowadzenia do BIP 2019-03-14 14:46:10
Wprowadził informację do BIP: Paweł Kusznerczuk Data udostępnienia informacji: 2019-03-14 14:47:20
Osoba, która zmieniła informację: Paweł Kusznerczuk Data ostatniej zmiany: 2019-03-14 14:47:20
Artykuł był wyświetlony: 8318 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI