ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 17770
Kontakt 3453
Kierownictwo Urzędu 2398
Wójt 1922
Sekretarz 1363
Skarbnik 1218
Komórki organizacyjne 4385
Referat Finansowy 839
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 1055
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 1132
Administrator Systemu Informatycznego 1079
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 216
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 218
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 691
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 281
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 881
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 231
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 945
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 259
Radca prawny 1658
Poradnik interesanta 577
DRUKI 512
Zagospodarowanie przestrzenne 311
Udostępnienie informacji publicznej 180
Drogi gminne 278
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 339
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 147
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 241
Ogłoszenia o naborze 4478
Oświadczenia majątkowe 581
RADA GMINY 183
Radni VII kadencji (2014-2018) 860
Radni VI kadencji (2010-2014) 222
za 2013 rok 308
za 2012 rok 369
za 2011 rok 568
za 2010 rok 441
Radni V kadencji (2006 - 2010) 234
za 2009 rok 255
za 2008 rok 209
za 2007 rok 264
za 2006 rok 177
PRACOWNICY GMINY 219
2016 730
2015 680
2014 708
2013 644
2012 605
2011 373
2010 201
2009 157
2008 123
2007 177
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji 2014-2018 260
Kontrole 250
Kontrole zewnętrzne 231
Kontrole komisji rewizyjnej 161
Informacja publiczna 304
Udostępnianie informacji publicznej 0
Petycje 77
Umowy i porozumienia 146
Ewidencje i Rejestry 103
Numery rachunków bankowych 1442
Statut Gminy 832
Statut Gminy-tekst ujednolicony 794
Statut Gminy i uchwały zmieniające 634
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 7440
Budżet Gminy 299
Budżet 2017 66
Budżet 2016 244
Budżet 2015 304
Budżet 2014 299
Budżet 2013 288
Budżet 2012 252
Budżet 2011 308
Budżet 2010 237
Budżet 2008 207
Budżet 2009 351
Budżet 2007 211
Podatki i opłaty 617
Podatki na 2017 rok 610
Podatki na 2016 rok 472
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 387
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 362
Podatki 745
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 934
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 264
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 21234
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 65088
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 8717
Wykaz mienia 733
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 5601
Warunki wydania decyzji środowiskowych 1485
Decyzje środowiskowe 10399
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 3355
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1202
Program Ochrony Środowiska 729
Program Gospodarki Odpadami 622
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 571
Gospodarka odpadami 684
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 10455
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 18159
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 9597
Studium 3502
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 8803
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 4630
DRUKI DO POBRANIA 2778
ORGANY GMINY 8469
Rada Gminy 4793
Sesje Rady Gminy 1582
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 1381
2014 1080
2015 1230
2016 428
2017 265
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 602
2014 1368
2013 2015
2012 2162
2011 1858
2010 787
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 619
2010 1428
2009 1841
2008 1599
2007 1709
2006 891
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 536
2004 907
2005 1373
2006 1422
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 591
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 614
Skład Rady VII kadencji 1208
Komisje Rady Gminy 1102
Komisja Rewizyjna 2815
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1696
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1728
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 1794
Wspólne posiedzienia komisji 1227
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 635
Komisja Rewizyjna 1659
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1264
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1008
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 1832
Wspolne posiedzenia komisji 460
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 538
Komisja Rewizyjna 589
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 304
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 321
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 302
Plan pracy Komisji na 2009 rok 305
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 553
Komisja Rewizyjna 525
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 625
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 583
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 638
Wójt Gminy 2301
AKTY PRAWNE 10064
Statut Gminy 253
Statut Gminy-tekst ujednolicony 230
Uchwały Rady Gminy 5131
Rejestr uchwał 978
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 2176
2014 1455
2015 3907
2016 1890
2017 446
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 2870
2014 1919
2013 4855
2012 5152
2011 6759
2010 1702
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 1198
2010 3252
2009 3842
2008 3468
2007 3372
2006 1857
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 984
2006 3227
2005 5840
2004 3931
Zarządzenia Wójta 51793
Obwieszczenia 13902
Regulaminy 169
Akty Pawa Miejscowego 277
Rejestr aktów prawa miejscowego 116
2013 77
2014 87
2015 85
2016 121
2017 166
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 4586
Ogłoszenia 844
Otwarte Konkursy Ofert 2628
Tryb małych zleceń 1226
Akademia Współpracy 1464
Zbiórki publiczne 800
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 206
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 496
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarzadowymi na 2015 rok 1998
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2014rok. 838
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017 147
Mapa aktywności 965
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 8582
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2729
Uchwały i Statuty 871
Dodatki mieszkaniowe 787
Fundusz alimentacyjny 705
Świadczenia z pomocy społecznej 658
Świadczenia rodzinne 628
Zasiłek rodzinny 666
Ogłoszenia GOPS 7938
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 527
Zespół Interdyscyplinarny 556
Zespół Placówek Oświatowych 1459
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 1212
Szkoła Podstawowa w Staświnach 1255
Ośrodek Kultrury w Miłkach 1596
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 581
Regulamin organizacyjny 507
STRATEGIE / PROGRAMY 1458
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 609
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 576
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 263
BEZPIECZEŃSTWO 2593
Komunikaty 1169
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 717
PUKR 49147
Wybory / Referenda 4725
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 776
Archiwum 441
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 509
2015. Wybory prezydenckie 94
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 821
2014. Wybory Samorządowe 799
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 2183
Ponowne wykorzystywanie 288

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1054
Statystyka 2455
Rejestr zmian 113821
Mapa serwisu 2083

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 82857
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 4981
Ogłoszenia 6749
Petycje 608
Zamówienia publiczne 100664
Archiwum 1015
2013 1251
2012 1059
2011 709
2010 1991
2009 571
2008 968
2007 780
2006 760
2005 718
2004 551
2003 539
Plan zamówień publicznych 1871
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1203
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu