ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 18668
Kontakt 3927
Kierownictwo Urzędu 2632
Wójt 2149
Sekretarz 1535
Skarbnik 1346
Komórki organizacyjne 4612
Referat Finansowy 967
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 1163
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 1246
Administrator Systemu Informatycznego 1257
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 278
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 309
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 777
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 355
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 999
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 313
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 1081
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 319
Radca prawny 1881
Poradnik interesanta 668
DRUKI 609
Zagospodarowanie przestrzenne 471
Udostępnienie informacji publicznej 247
Drogi gminne 384
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 453
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 199
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 320
Ogłoszenia o naborze 5080
Oświadczenia majątkowe 694
RADA GMINY 209
Radni VII kadencji (2014-2018) 1193
Radni VI kadencji (2010-2014) 285
za 2013 rok 459
za 2012 rok 470
za 2011 rok 791
za 2010 rok 616
Radni V kadencji (2006 - 2010) 310
za 2009 rok 350
za 2008 rok 299
za 2007 rok 361
za 2006 rok 254
PRACOWNICY GMINY 281
2017 228
2016 975
2015 835
2013 935
2014 979
2012 882
2011 526
2010 275
2009 223
2008 152
2007 195
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji 2014-2018 322
Kontrole 289
Kontrole zewnętrzne 331
Kontrole komisji rewizyjnej 225
Numery rachunków bankowych 1583
Statut Gminy 871
Statut Gminy-tekst ujednolicony 820
Statut Gminy i uchwały zmieniające 656
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 7868
Budżet Gminy 354
Budżet 2017 159
Budżet 2016 338
Budżet 2015 397
Budżet 2014 411
Budżet 2013 416
Budżet 2012 369
Budżet 2011 437
Budżet 2010 362
Budżet 2008 271
Budżet 2009 507
Budżet 2007 315
Podatki i opłaty 651
Podatki na 2017 rok 824
Podatki na 2016 rok 635
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 524
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 422
Podatki 1096
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 1219
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 357
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 22156
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 69455
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 9462
Wykaz mienia 893
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 5876
Warunki wydania decyzji środowiskowych 1583
Decyzje środowiskowe 11614
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 3674
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1279
Program Ochrony Środowiska 872
Program Gospodarki Odpadami 696
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 674
Gospodarka odpadami 909
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 10921
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 19459
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 10626
Studium 3768
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 9306
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 4830
DRUKI DO POBRANIA 2962
ORGANY GMINY 8862
Rada Gminy 5072
Sesje Rady Gminy 1782
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 1541
2014 1192
2015 1303
2016 610
2017 490
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 705
2014 1555
2013 2443
2012 2692
2011 2268
2010 908
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 755
2010 1746
2009 2269
2008 1955
2007 2052
2006 1023
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 626
2004 1034
2005 1593
2006 1728
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 665
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 722
Skład Rady VII kadencji 1388
Komisje Rady Gminy 1235
Komisja Rewizyjna 3168
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2180
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2064
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2426
Wspólne posiedzienia komisji 1480
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 708
Komisja Rewizyjna 2328
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1610
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1211
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2243
Wspolne posiedzenia komisji 530
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 614
Komisja Rewizyjna 677
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 338
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 356
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 343
Plan pracy Komisji na 2009 rok 339
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 622
Komisja Rewizyjna 620
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 762
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 677
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 747
Wójt Gminy 2489
AKTY PRAWNE 10501
Statut Gminy 291
Statut Gminy-tekst ujednolicony 261
Uchwały Rady Gminy 5368
Rejestr uchwał 1097
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 2402
2014 1628
2015 4664
2016 2724
2017 890
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 2956
2014 2146
2013 5423
2012 6006
2011 7215
2010 1848
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 1273
2010 3510
2009 4193
2008 3902
2007 3785
2006 2007
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 1078
2006 3824
2005 6634
2004 4485
Zarządzenia Wójta 59324
Obwieszczenia 18573
Regulaminy 199
Akty Pawa Miejscowego 308
Rejestr aktów prawa miejscowego 205
2013 92
2014 105
2015 108
2016 136
2017 245
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 4937
Ogłoszenia 1118
Otwarte Konkursy Ofert 3002
Tryb małych zleceń 1492
Akademia Współpracy 1598
Zbiórki publiczne 948
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 273
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 545
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarzadowymi na 2015 rok 2183
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2014rok. 885
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017 204
Mapa aktywności 1069
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 9147
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2982
Uchwały i Statuty 931
Dodatki mieszkaniowe 843
Fundusz alimentacyjny 797
Świadczenia z pomocy społecznej 728
Świadczenia rodzinne 668
Zasiłek rodzinny 756
Ogłoszenia GOPS 8610
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 581
Zespół Interdyscyplinarny 613
Zespół Placówek Oświatowych 1644
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 1350
Szkoła Podstawowa w Staświnach 1411
Ośrodek Kultrury w Miłkach 1740
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 658
Regulamin organizacyjny 566
STRATEGIE / PROGRAMY 1640
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 698
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 645
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 345
BEZPIECZEŃSTWO 2780
Komunikaty 1287
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 794
PUKR 50646
Wybory / Referenda 4725
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 992
Archiwum 496
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 597
2015. Wybory prezydenckie 114
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 936
2014. Wybory Samorządowe 933
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 2357
Informacja Publiczna 486
Petycje 44
Ewidencje i Rejestry 22
Umowy i Porozumienia 2017 63
Udostępnianie informacji publicznej 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1125
Statystyka 2568
Rejestr zmian 120383
Mapa serwisu 2189

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 91947
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 5758
Ogłoszenia 8382
Petycje 724
Zamówienia publiczne 106002
Archiwum 1114
2013 1423
2012 1237
2011 790
2010 2489
2009 682
2008 1071
2007 918
2006 843
2005 855
2004 660
2003 608
Plan zamówień publicznych 2394
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1359
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu