ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 21878
Kontakt 5607
Kierownictwo Urzędu 3437
Wójt 3080
Sekretarz 2084
Skarbnik 1765
Komórki organizacyjne 5382
Referat Finansowy 1428
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 1738
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 1767
Administrator Systemu Informatycznego 1866
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 611
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 642
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 1166
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 710
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 1395
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 616
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 1525
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 636
Radca prawny 2657
Poradnik interesanta 1138
DRUKI 912
Zagospodarowanie przestrzenne 1574
Udostępnienie informacji publicznej 716
Drogi gminne 779
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 797
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 518
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 658
Ogłoszenia o naborze 16790
Oświadczenia majątkowe 1058
RADA GMINY 289
Radni VII kadencji (2014-2018) 2889
Radni VI kadencji (2010-2014) 533
za 2013 rok 1004
za 2012 rok 995
za 2011 rok 1683
za 2010 rok 2286
Radni V kadencji (2006 - 2010) 686
za 2009 rok 695
za 2008 rok 620
za 2007 rok 694
za 2006 rok 541
PRACOWNICY GMINY 475
2017 2143
2016 1858
2015 1641
2013 2355
2014 2157
2012 2118
2011 2058
2010 602
2009 520
2008 252
2007 260
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji 2014-2018 693
Kontrole 430
Kontrole zewnętrzne 807
Kontrole komisji rewizyjnej 453
Numery rachunków bankowych 2073
Statut Gminy 1166
Statut Gminy-tekst ujednolicony 1003
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 9620
Budżet Gminy 498
Budżet 2017 583
Budżet 2016 633
Budżet 2015 886
Budżet 2014 863
Budżet 2013 910
Budżet 2012 830
Budżet 2011 939
Budżet 2010 851
Budżet 2008 677
Budżet 2009 1156
Budżet 2007 676
Podatki i opłaty 1000
Podatki na 2018 rok 673
Podatki na 2017 rok 1836
Podatki na 2016 rok 1522
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 93
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 1029
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 744
Podatki 3309
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 3565
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 791
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 21
Ulgi i odroczenia podatkowe za 2017 rok 14
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 25761
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 99027
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 14865
Wykaz mienia 1571
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 7551
Warunki wydania decyzji środowiskowych 2037
Decyzje środowiskowe 20156
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 5118
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1737
Program Ochrony Środowiska 1680
Program Gospodarki Odpadami 1046
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 1077
Gospodarka odpadami 2110
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 66
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 12464
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 27268
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 17087
Studium 4555
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 12075
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 5979
DRUKI DO POBRANIA 3920
ORGANY GMINY 10289
Rada Gminy 6484
Sesje Rady Gminy 2493
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 2108
2014 1585
2015 1538
2016 1294
2017 1573
2018 189
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1112
2014 2573
2013 4352
2012 4391
2011 3693
2010 1442
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 1204
2010 2913
2009 4053
2008 3721
2007 3762
2006 1676
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 918
2004 1659
2005 2910
2006 2951
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 1148
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 1029
Skład Rady VII kadencji 2081
Komisje Rady Gminy 1651
Komisja Rewizyjna 7561
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 5239
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 5668
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 6623
Wspólne posiedzienia komisji 2414
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 927
Komisja Rewizyjna 5925
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 3725
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 3104
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 4987
Wspolne posiedzenia komisji 774
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 832
Komisja Rewizyjna 1283
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 439
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 458
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 434
Plan pracy Komisji na 2009 rok 433
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 863
Komisja Rewizyjna 1420
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1238
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1278
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 1899
Wójt Gminy 3352
AKTY PRAWNE 12123
Statut Gminy 405
Statut Gminy-tekst ujednolicony 349
Uchwały Rady Gminy 6102
Rejestr uchwał 1675
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 3112
2014 2292
2015 8759
2016 6911
2017 4595
2018 349
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 3319
2014 3224
2013 8309
2012 9874
2011 11636
2010 2478
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 1577
2010 5962
2009 6737
2008 6196
2007 6139
2006 2885
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 1367
2006 6542
2005 10913
2004 7872
Zarządzenia Wójta 122769
Obwieszczenia 60967
Regulaminy 357
Akty Pawa Miejscowego 445
Rejestr aktów prawa miejscowego 531
2013 164
2014 165
2015 170
2016 203
2017 605
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 6438
Ogłoszenia 2455
Otwarte Konkursy Ofert 10974
Tryb małych zleceń 2893
Akademia Współpracy 2262
Zbiórki publiczne 1652
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 196
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 564
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 838
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2014rok. 1239
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarzadowymi na 2015 rok 3661
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017 488
Mapa aktywności 1528
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 11114
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4227
Uchwały i Statuty 1270
Dodatki mieszkaniowe 1101
Fundusz alimentacyjny 1158
Świadczenia z pomocy społecznej 1090
Świadczenia rodzinne 891
Zasiłek rodzinny 1025
Ogłoszenia GOPS 11446
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 866
Zespół Interdyscyplinarny 849
Zespół Placówek Oświatowych 3108
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 1884
Szkoła Podstawowa w Staświnach 1928
Ośrodek Kultrury w Miłkach 2255
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 986
Regulamin organizacyjny 825
STRATEGIE / PROGRAMY 2218
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 951
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 901
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 629
BEZPIECZEŃSTWO 3488
Komunikaty 1990
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 1080
PUKR 63265
Wybory / Referenda 4725
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2159
Archiwum 677
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 986
2015. Wybory prezydenckie 179
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 1992
2014. Wybory Samorządowe 2188
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 3031
Informacja Publiczna 1137
Petycje 271
Ewidencje i Rejestry 101
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 494
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1437
Statystyka 2967
Rejestr zmian 171957
Mapa serwisu 2573

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 134732
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 9725
Ogłoszenia 19177
Petycje 1435
Zamówienia publiczne 138902
Archiwum 1377
2013 2951
2012 2211
2011 1586
2010 4751
2009 1077
2008 1977
2007 1557
2006 1419
2005 1468
2004 1085
2003 865
Plan zamówień publicznych 4760
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2141
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu