ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 23286
Kontakt 6336
Kierownictwo Urzędu 3830
Wójt 3446
Sekretarz 2293
Skarbnik 1944
Komórki organizacyjne 5674
Referat Finansowy 1618
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 1979
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 2017
Administrator Systemu Informatycznego 2111
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 771
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 780
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 1366
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 831
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 1529
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 718
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 1669
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 767
Radca prawny 2968
Poradnik interesanta 1271
DRUKI 1006
Zagospodarowanie przestrzenne 1982
Udostępnienie informacji publicznej 857
Drogi gminne 931
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 901
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 630
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 764
Ogłoszenia o naborze 21108
Oświadczenia majątkowe 1234
RADA GMINY 329
Radni VII kadencji (2014-2018) 3693
Radni VI kadencji (2010-2014) 636
za 2013 rok 1220
za 2012 rok 1192
za 2011 rok 1955
za 2010 rok 2857
Radni V kadencji (2006 - 2010) 800
za 2009 rok 769
za 2008 rok 694
za 2007 rok 768
za 2006 rok 649
PRACOWNICY GMINY 564
2018 280
2017 3033
2016 2131
2015 1878
2013 2789
2014 2525
2012 2477
2011 2750
2010 704
2009 621
2008 265
2007 285
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji 2014-2018 844
Kontrole 479
Kontrole zewnętrzne 983
Kontrole komisji rewizyjnej 546
Numery rachunków bankowych 2241
Statut Gminy 1268
Statut Gminy-tekst ujednolicony 1055
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 10190
Budżet Gminy 549
Budżet 2018 57
Budżet 2017 754
Budżet 2016 739
Budżet 2015 1048
Budżet 2014 1010
Budżet 2013 1054
Budżet 2012 952
Budżet 2011 1181
Budżet 2010 971
Budżet 2008 824
Budżet 2009 1379
Budżet 2007 795
Podatki i opłaty 1125
Podatki na 2018 rok 1039
Podatki na 2017 rok 2143
Podatki na 2016 rok 1829
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 145
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 1166
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 844
Podatki 4035
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 4414
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 969
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 63
Ulgi i odroczenia podatkowe za 2017 rok 50
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 27270
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 106667
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 16915
Wykaz mienia 1837
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 8002
Warunki wydania decyzji środowiskowych 2156
Decyzje środowiskowe 23252
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 5518
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1851
Program Ochrony Środowiska 2019
Program Gospodarki Odpadami 1129
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 1165
Gospodarka odpadami 2359
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 170
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 13037
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 29786
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 19063
Studium 4848
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 12772
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 6586
DRUKI DO POBRANIA 4267
Informacje o wszczęciu postępowania 13
ORGANY GMINY 10862
Rada Gminy 6982
Sesje Rady Gminy 2797
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 2398
2014 1712
2015 1604
2016 1526
2017 2083
2018 496
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1259
2014 2982
2013 4951
2012 4983
2011 4243
2010 1614
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 1330
2010 3311
2009 4690
2008 4314
2007 4395
2006 1908
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1016
2004 1854
2005 3384
2006 3357
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 1308
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 1121
Skład Rady VII kadencji 2397
Komisje Rady Gminy 1770
Komisja Rewizyjna 9637
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 6460
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 7285
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 8320
Wspólne posiedzienia komisji 2721
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 999
Komisja Rewizyjna 6882
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 4415
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 3668
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 5737
Wspolne posiedzenia komisji 851
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 962
Komisja Rewizyjna 1488
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 481
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 485
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 466
Plan pracy Komisji na 2009 rok 453
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 933
Komisja Rewizyjna 1684
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1338
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1470
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2232
Wójt Gminy 3725
AKTY PRAWNE 12604
Statut Gminy 437
Statut Gminy-tekst ujednolicony 372
Uchwały Rady Gminy 6408
Rejestr uchwał 1828
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 3411
2014 2501
2015 10014
2016 8296
2017 6054
2018 926
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 3449
2014 3632
2013 9107
2012 11064
2011 13046
2010 2717
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 1684
2010 6564
2009 7502
2008 6809
2007 6784
2006 3129
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 1472
2006 7314
2005 12095
2004 8902
Zarządzenia Wójta 160292
Obwieszczenia 86137
Regulaminy 397
Akty Pawa Miejscowego 503
Rejestr aktów prawa miejscowego 616
2013 205
2014 190
2015 209
2016 239
2017 695
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 7010
Ogłoszenia 3186
Otwarte Konkursy Ofert 15093
Tryb małych zleceń 3510
Akademia Współpracy 2429
Zbiórki publiczne 1841
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 282
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 656
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 954
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2014rok. 1368
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarzadowymi na 2015 rok 4128
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017 584
Mapa aktywności 1645
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 11779
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4525
Uchwały i Statuty 1361
Dodatki mieszkaniowe 1208
Fundusz alimentacyjny 1246
Świadczenia z pomocy społecznej 1166
Świadczenia rodzinne 957
Zasiłek rodzinny 1101
Ogłoszenia GOPS 12578
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 934
Zespół Interdyscyplinarny 921
Zespół Placówek Oświatowych 3665
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 2125
Szkoła Podstawowa w Staświnach 2126
Ośrodek Kultrury w Miłkach 2498
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 1086
Regulamin organizacyjny 894
STRATEGIE / PROGRAMY 2390
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 1018
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 981
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 727
BEZPIECZEŃSTWO 3698
Komunikaty 2201
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 1166
PUKR 68804
Wybory / Referenda 5418
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2560
Archiwum 749
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1108
2015. Wybory prezydenckie 194
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2299
2014. Wybory Samorządowe 2620
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 3270
Informacja Publiczna 1330
Petycje 365
Ewidencje i Rejestry 131
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 647
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1611
Statystyka 3102
Rejestr zmian 197594
Mapa serwisu 2722

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 150898
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 10877
Ogłoszenia 22119
Petycje 1667
Zamówienia publiczne 152182
Do 30 000 Euro 1863
Archiwum 1459
2013 3398
2012 2442
2011 1806
2010 5361
2009 1188
2008 2253
2007 1777
2006 1570
2005 1618
2004 1222
2003 1001
Plan zamówień publicznych 5769
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2378
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu