ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 16653
Kontakt 2880
Kierownictwo Urzędu 2092
Wójt 1596
Sekretarz 1148
Skarbnik 1049
Komórki organizacyjne 4122
Referat Finansowy 747
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 923
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 978
Administrator Systemu Informatycznego 943
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 152
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 165
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 639
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 217
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 786
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 184
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 853
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 209
Radca prawny 1492
Poradnik interesanta 469
DRUKI 412
Zagospodarowanie przestrzenne 219
Udostępnienie informacji publicznej 132
Drogi gminne 218
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 284
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 99
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 164
Ogłoszenia o naborze 3892
Oświadczenia majątkowe 382
RADA GMINY 139
Radni VII kadencji (2014-2018) 612
Radni VI kadencji (2010-2014) 172
za 2013 rok 230
za 2012 rok 314
za 2011 rok 463
za 2010 rok 295
Radni V kadencji (2006 - 2010) 186
za 2009 rok 198
za 2008 rok 150
za 2007 rok 192
za 2006 rok 125
PRACOWNICY GMINY 136
2016 455
2015 549
2014 519
2013 468
2012 424
2011 243
2010 122
2009 112
2008 97
2007 156
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji 2014-2018 181
Kontrole 201
Kontrole zewnętrzne 152
Kontrole komisji rewizyjnej 105
Informacja publiczna 234
Udostępnianie informacji publicznej 0
Petycje 61
Umowy i porozumienia 88
Ewidencje i Rejestry 80
Numery rachunków bankowych 1347
Statut Gminy 763
Statut Gminy-tekst ujednolicony 760
Statut Gminy i uchwały zmieniające 609
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 6825
Budżet Gminy 239
Budżet 2016 174
Budżet 2015 221
Budżet 2014 213
Budżet 2013 208
Budżet 2012 169
Budżet 2011 219
Budżet 2010 151
Budżet 2009 216
Budżet 2008 142
Budżet 2007 141
Podatki i opłaty 503
Podatki na 2017 rok 383
Podatki na 2016 rok 366
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 256
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 298
Podatki 500
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 589
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 178
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 19462
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 60555
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 8092
Wykaz mienia 562
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 5215
Warunki wydania decyzji środowiskowych 1372
Decyzje środowiskowe 8926
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 3074
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1132
Program Ochrony Środowiska 641
Program Gospodarki Odpadami 547
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 486
Gospodarka odpadami 482
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 9794
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 16451
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 8717
Studium 3275
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 8311
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 4376
DRUKI DO POBRANIA 2585
ORGANY GMINY 8014
Rada Gminy 4558
Sesje Rady Gminy 1451
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 1293
2014 1013
2015 1180
2016 292
2017 89
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 519
2014 1242
2013 1777
2012 1936
2011 1550
2010 707
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 519
2010 1235
2009 1535
2008 1406
2007 1492
2006 771
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 484
2004 810
2005 1236
2006 1223
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 541
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 535
Skład Rady VII kadencji 1036
Komisje Rady Gminy 1018
Komisja Rewizyjna 2450
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1420
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1463
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 1450
Wspólne posiedzienia komisji 1027
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 571
Komisja Rewizyjna 1383
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1082
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 861
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 1588
Wspolne posiedzenia komisji 411
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 497
Komisja Rewizyjna 524
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 275
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 288
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 269
Plan pracy Komisji na 2009 rok 273
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 501
Komisja Rewizyjna 449
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 560
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 517
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 548
Wójt Gminy 2157
AKTY PRAWNE 9674
Statut Gminy 186
Statut Gminy-tekst ujednolicony 170
Uchwały Rady Gminy 4900
Rejestr uchwał 900
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 2001
2014 1331
2015 3440
2016 1426
2017 175
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 2820
2014 1732
2013 4486
2012 4769
2011 6479
2010 1617
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 1151
2010 3129
2009 3652
2008 3255
2007 3190
2006 1765
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 950
2006 2898
2005 5528
2004 3717
Zarządzenia Wójta 39430
Obwieszczenia 6388
Regulaminy 126
Akty Pawa Miejscowego 213
Rejestr aktów prawa miejscowego 38
2013 59
2014 68
2015 66
2016 100
2017 62
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 4216
Ogłoszenia 589
Otwarte Konkursy Ofert 2214
Tryb małych zleceń 821
Akademia Współpracy 1345
Zbiórki publiczne 730
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 114
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 429
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarzadowymi na 2015 rok 1885
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2014rok. 790
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017 76
Mapa aktywności 880
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 8078
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2496
Uchwały i Statuty 830
Dodatki mieszkaniowe 701
Fundusz alimentacyjny 649
Świadczenia z pomocy społecznej 608
Świadczenia rodzinne 596
Zasiłek rodzinny 622
Ogłoszenia GOPS 6714
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 491
Zespół Interdyscyplinarny 518
Zespół Placówek Oświatowych 1366
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 1088
Szkoła Podstawowa w Staświnach 1140
Ośrodek Kultrury w Miłkach 1487
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 547
Regulamin organizacyjny 473
STRATEGIE / PROGRAMY 1228
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 545
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 518
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 179
BEZPIECZEŃSTWO 2381
Komunikaty 1098
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 664
PUKR 47423
Wybory / Referenda 4725
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 639
Archiwum 401
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 445
2015. Wybory prezydenckie 75
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 730
2014. Wybory Samorządowe 657
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 1823
Ponowne wykorzystywanie 190

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 887
Statystyka 2257
Rejestr zmian 108164
Mapa serwisu 1902

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 72991
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 4469
Ogłoszenia 5415
Petycje 455
Zamówienia publiczne 93419
Archiwum 913
2013 1117
2012 958
2011 641
2010 1597
2009 513
2008 884
2007 710
2006 690
2005 634
2004 499
2003 503
Plan zamówień publicznych 739
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 953
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu