Statystyka - Urząd Gminy Miłki
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 22580
Kontakt 5894
Kierownictwo Urzędu 3591
Wójt 3228
Sekretarz 2179
Skarbnik 1856
Komórki organizacyjne 5518
Referat Finansowy 1519
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 1865
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 1891
Administrator Systemu Informatycznego 2023
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 697
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 727
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 1282
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 779
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 1457
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 667
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 1596
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 710
Radca prawny 2858
Poradnik interesanta 1200
DRUKI 946
Zagospodarowanie przestrzenne 1792
Udostępnienie informacji publicznej 792
Drogi gminne 850
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 846
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 562
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 713
Ogłoszenia o naborze 18904
Oświadczenia majątkowe 1139
RADA GMINY 310
Radni VII kadencji (2014-2018) 3216
Radni VI kadencji (2010-2014) 576
za 2013 rok 1103
za 2012 rok 1091
za 2011 rok 1801
za 2010 rok 2491
Radni V kadencji (2006 - 2010) 721
za 2009 rok 722
za 2008 rok 660
za 2007 rok 733
za 2006 rok 586
PRACOWNICY GMINY 523
2018 14
2017 2529
2016 1978
2015 1764
2013 2551
2014 2308
2012 2323
2011 2340
2010 655
2009 577
2008 259
2007 270
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji 2014-2018 772
Kontrole 454
Kontrole zewnętrzne 891
Kontrole komisji rewizyjnej 495
Numery rachunków bankowych 2137
Statut Gminy 1214
Statut Gminy-tekst ujednolicony 1030
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 9847
Budżet Gminy 520
Budżet 2018 5
Budżet 2017 660
Budżet 2016 687
Budżet 2015 949
Budżet 2014 925
Budżet 2013 984
Budżet 2012 884
Budżet 2011 1065
Budżet 2010 904
Budżet 2008 758
Budżet 2009 1286
Budżet 2007 741
Podatki i opłaty 1057
Podatki na 2018 rok 806
Podatki na 2017 rok 1975
Podatki na 2016 rok 1654
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 124
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 1101
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 790
Podatki 3601
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 3905
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 878
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 40
Ulgi i odroczenia podatkowe za 2017 rok 26
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 26443
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 102273
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 15847
Wykaz mienia 1670
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 7760
Warunki wydania decyzji środowiskowych 2080
Decyzje środowiskowe 21477
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 5295
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1784
Program Ochrony Środowiska 1804
Program Gospodarki Odpadami 1085
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 1120
Gospodarka odpadami 2218
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 90
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 12732
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 28308
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 17946
Studium 4700
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 12375
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 6281
DRUKI DO POBRANIA 4053
ORGANY GMINY 10534
Rada Gminy 6687
Sesje Rady Gminy 2596
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 2255
2014 1655
2015 1576
2016 1379
2017 1800
2018 327
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1185
2014 2730
2013 4582
2012 4633
2011 3969
2010 1525
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 1262
2010 3076
2009 4283
2008 3987
2007 4070
2006 1797
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 968
2004 1745
2005 3126
2006 3108
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 1214
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 1073
Skład Rady VII kadencji 2189
Komisje Rady Gminy 1709
Komisja Rewizyjna 8484
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 5802
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 6319
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 7296
Wspólne posiedzienia komisji 2548
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 965
Komisja Rewizyjna 6324
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 4004
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 3339
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 5312
Wspolne posiedzenia komisji 813
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 879
Komisja Rewizyjna 1366
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 447
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 470
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 448
Plan pracy Komisji na 2009 rok 444
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 892
Komisja Rewizyjna 1540
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1280
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1355
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2032
Wójt Gminy 3491
AKTY PRAWNE 12305
Statut Gminy 419
Statut Gminy-tekst ujednolicony 356
Uchwały Rady Gminy 6205
Rejestr uchwał 1737
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 3205
2014 2392
2015 9252
2016 7546
2017 5224
2018 521
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 3365
2014 3397
2013 8647
2012 10401
2011 12229
2010 2605
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 1624
2010 6236
2009 7084
2008 6490
2007 6379
2006 2999
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 1409
2006 6855
2005 11400
2004 8310
Zarządzenia Wójta 138065
Obwieszczenia 71179
Regulaminy 377
Akty Pawa Miejscowego 470
Rejestr aktów prawa miejscowego 569
2013 183
2014 175
2015 182
2016 215
2017 643
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 6749
Ogłoszenia 2824
Otwarte Konkursy Ofert 12851
Tryb małych zleceń 3154
Akademia Współpracy 2332
Zbiórki publiczne 1735
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 236
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 615
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 879
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2014rok. 1302
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarzadowymi na 2015 rok 3883
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017 532
Mapa aktywności 1572
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 11387
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4351
Uchwały i Statuty 1309
Dodatki mieszkaniowe 1138
Fundusz alimentacyjny 1200
Świadczenia z pomocy społecznej 1124
Świadczenia rodzinne 920
Zasiłek rodzinny 1055
Ogłoszenia GOPS 11983
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 901
Zespół Interdyscyplinarny 889
Zespół Placówek Oświatowych 3350
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 1975
Szkoła Podstawowa w Staświnach 1999
Ośrodek Kultrury w Miłkach 2336
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 1022
Regulamin organizacyjny 853
STRATEGIE / PROGRAMY 2297
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 987
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 934
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 673
BEZPIECZEŃSTWO 3591
Komunikaty 2077
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 1120
PUKR 65902
Wybory / Referenda 4725
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2314
Archiwum 706
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1038
2015. Wybory prezydenckie 188
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2112
2014. Wybory Samorządowe 2359
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 3146
Informacja Publiczna 1211
Petycje 306
Ewidencje i Rejestry 118
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 571
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1538
Statystyka 3038
Rejestr zmian 182774
Mapa serwisu 2639

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 142191
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 10303
Ogłoszenia 20454
Petycje 1551
Zamówienia publiczne 144650
Do 30 000 Euro 116
Archiwum 1411
2013 3164
2012 2328
2011 1682
2010 5033
2009 1122
2008 2105
2007 1663
2006 1488
2005 1527
2004 1151
2003 946
Plan zamówień publicznych 5235
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2268
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu