ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 23932
Kontakt 6694
Kierownictwo Urzędu 4036
Wójt 3658
Sekretarz 2407
Skarbnik 2060
Komórki organizacyjne 5844
Referat Finansowy 1753
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 2095
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 2124
Administrator Systemu Informatycznego 2238
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 839
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 844
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 1458
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 882
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 1607
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 775
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 1766
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 835
Radca prawny 3121
Poradnik interesanta 1334
DRUKI 1067
Zagospodarowanie przestrzenne 2195
Udostępnienie informacji publicznej 906
Drogi gminne 995
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 983
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 725
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 801
Ogłoszenia o naborze 23736
Oświadczenia majątkowe 1330
RADA GMINY 348
Radni VII kadencji (2014-2018) 4261
Radni VI kadencji (2010-2014) 736
za 2013 rok 1331
za 2012 rok 1310
za 2011 rok 2130
za 2010 rok 3330
Radni V kadencji (2006 - 2010) 878
za 2009 rok 826
za 2008 rok 729
za 2007 rok 826
za 2006 rok 702
PRACOWNICY GMINY 604
2018 577
2017 3533
2016 2296
2015 1973
2013 2994
2014 2740
2012 2655
2011 3118
2010 769
2009 669
2008 274
2007 289
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji 2014-2018 939
Kontrole 494
Kontrole zewnętrzne 1063
Kontrole komisji rewizyjnej 579
Numery rachunków bankowych 2335
Statut Gminy 1317
Statut Gminy-tekst ujednolicony 1091
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 10480
Budżet Gminy 597
Budżet 2018 116
Budżet 2017 848
Budżet 2016 794
Budżet 2015 1135
Budżet 2014 1067
Budżet 2013 1156
Budżet 2012 1024
Budżet 2011 1289
Budżet 2010 1060
Budżet 2008 884
Budżet 2009 1495
Budżet 2007 831
Podatki i opłaty 1212
Podatki na 2018 rok 1324
Podatki na 2017 rok 2345
Podatki na 2016 rok 1974
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 170
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 1224
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 879
Podatki 4440
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 5138
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 1060
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 98
Ulgi i odroczenia podatkowe za 2017 rok 71
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 28141
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 111645
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 18220
Wykaz mienia 1938
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 8226
Warunki wydania decyzji środowiskowych 2249
Decyzje środowiskowe 25186
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 5684
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1922
Program Ochrony Środowiska 2167
Program Gospodarki Odpadami 1189
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 1227
Gospodarka odpadami 2528
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 194
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 13288
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 31005
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 20462
Studium 4994
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 13218
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 6968
DRUKI DO POBRANIA 4443
Informacje o wszczęciu postępowania 39
ORGANY GMINY 11259
Rada Gminy 7487
Skład Rady VIII kadencji 51
Skład Rady VII kadencji 2583
Sesje Rady Gminy 3040
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VIII kadencji ( 2018-2023) 22
2018 24
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 2535
2014 1800
2015 1644
2016 1635
2017 2339
2018 758
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1387
2014 3193
2013 5312
2012 5349
2011 4586
2010 1717
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 1402
2010 3595
2009 5052
2008 4704
2007 4802
2006 2100
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1073
2004 1993
2005 3615
2006 3634
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 1426
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 1192
Interpelacje i zapytania Radnych VIII kadencji 2018-2023 3
Komisje Rady Gminy 1862
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2018-2023) 20
Komisja Rewizyjna 10
Skład Komisji 3
2018 1
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 9
Skład Komisji 3
2018 1
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 7
Skład Komisji 2
2018 1
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 7
Skład Komisji 2
2018 1
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 12
Skład Komisji 4
2018 1
Wspólne posiedzenia komisji 2
Komisja Rewizyjna 2014 - 2018 11043
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2014 - 2018 7375
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2014 - 2018 8345
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2014 - 2018 9529
Wspólne posiedzenia komisji 2014 - 2018 2957
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1033
Komisja Rewizyjna 7798
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 4892
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 4113
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 6353
Wspolne posiedzenia komisji 904
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 1018
Komisja Rewizyjna 1634
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 510
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 524
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 487
Plan pracy Komisji na 2009 rok 464
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 965
Komisja Rewizyjna 1902
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1402
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1599
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2556
Nagrania obrad 0
Wójt Gminy 3992
AKTY PRAWNE 12912
Statut Gminy 456
Statut Gminy-tekst ujednolicony 389
Uchwały Rady Gminy 6657
Rejestr uchwał 1944
Uchwały Rady Gminy Miłki VIII kadencji (2014-2023) 20
2018 43
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 3593
2014 2660
2015 11053
2016 9294
2017 7050
2018 1336
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 3549
2014 3871
2013 9736
2012 11976
2011 14097
2010 2901
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 1764
2010 7058
2009 8107
2008 7304
2007 7329
2006 3318
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 1540
2006 7972
2005 12879
2004 9691
Zarządzenia Wójta 190005
Obwieszczenia 108105
Regulaminy 416
Akty Pawa Miejscowego 535
Rejestr aktów prawa miejscowego 648
2013 214
2014 193
2015 239
2016 261
2017 718
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 7327
Ogłoszenia 3517
Otwarte Konkursy Ofert 17171
Tryb małych zleceń 3799
Akademia Współpracy 2537
Zbiórki publiczne 1963
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 5
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 340
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 729
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 993
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2014rok. 1456
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarzadowymi na 2015 rok 4447
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017 673
Mapa aktywności 1729
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 12192
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4711
Uchwały i Statuty 1404
Dodatki mieszkaniowe 1243
Fundusz alimentacyjny 1282
Świadczenia z pomocy społecznej 1232
Świadczenia rodzinne 1015
Zasiłek rodzinny 1147
Ogłoszenia GOPS 13264
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 964
Zespół Interdyscyplinarny 948
Zespół Placówek Oświatowych 4036
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 2240
Szkoła Podstawowa w Staświnach 2242
Ośrodek Kultrury w Miłkach 2601
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 1168
Regulamin organizacyjny 937
STRATEGIE / PROGRAMY 2484
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 1070
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 1029
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 802
BEZPIECZEŃSTWO 3812
Komunikaty 2382
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 1225
PUKR 71350
Wybory / Referenda 6287
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2831
Archiwum 792
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1186
2015. Wybory prezydenckie 195
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2557
2014. Wybory Samorządowe 3042
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 3397
Informacja Publiczna 1415
Petycje 419
Ewidencje i Rejestry 152
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 726
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1690
Statystyka 3163
Rejestr zmian 217397
Mapa serwisu 2836

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 159564
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 11523
Ogłoszenia 24191
Petycje 1804
Zamówienia publiczne 160394
Do 30 000 Euro 4162
Archiwum 1503
2013 3830
2012 2613
2011 1996
2010 5797
2009 1247
2008 2463
2007 1898
2006 1668
2005 1761
2004 1315
2003 1050
Plan zamówień publicznych 6342
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2487
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu