ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 28758
Kontakt 9830
Kierownictwo Urzędu 5575
Wójt 5094
Zastępca Wójta 482
Sekretarz 3662
Skarbnik 2778
Komórki organizacyjne 7027
Referat Finansowy 2479
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 2995
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 3055
Administrator Systemu Informatycznego 2980
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 1266
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1308
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 2061
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 1333
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 2302
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1208
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 2530
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 1209
Radca prawny 4184
Poradnik interesanta 1824
DRUKI 1462
Zagospodarowanie przestrzenne 4025
Udostępnienie informacji publicznej 1580
Drogi gminne 1458
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 1477
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 1226
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 1260
Ogłoszenia o naborze 40369
Oświadczenia majątkowe 1991
RADA GMINY 504
Radni VIII kadencji (2018-2023) 101
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 174
Oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 94
Oświadczenie w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 86
Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023 235
Radni VII kadencji (2014-2018) 9040
Radni VI kadencji (2010-2014) 1025
za 2013 rok 2175
za 2012 rok 2262
za 2011 rok 3402
za 2010 rok 6616
Radni V kadencji (2006 - 2010) 1311
za 2009 rok 1183
za 2008 rok 1050
za 2007 rok 1171
za 2006 rok 1036
PRACOWNICY GMINY 904
2019 1073
2018 2814
2017 6479
2016 3404
2015 2663
2013 4911
2014 4308
2012 4116
2011 6011
2010 1119
2009 1008
2008 345
2007 364
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2018-2023 172
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2014-2018 1700
Kontrole 637
Kontrole zewnętrzne 1749
Kontrole komisji rewizyjnej 867
Numery rachunków bankowych 2987
Statut Gminy 1785
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 12580
Budżet Gminy 876
Budżet 2019 714
Budżet 2018 814
Budżet 2017 1750
Budżet 2016 1249
Budżet 2015 1757
Budżet 2014 1571
Budżet 2013 1810
Budżet 2012 1651
Budżet 2011 1921
Budżet 2008 1355
Budżet 2010 1528
Budżet 2009 2157
Budżet 2007 1177
Podatki i opłaty 1787
Podatki na 2019 rok 2417
Podatki na 2018 rok 3172
Podatki na 2017 rok 3680
Podatki na 2016 rok 2910
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 320
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 1724
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 1229
Podatki 7809
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 8696
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 1747
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 465
Ulgi i odroczenia podatkowe za 2018 rok 373
Pomoc publiczna w zakresie podatków - 2018 rok 118
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 33049
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 146025
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 28220
Wykaz mienia 2747
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 9538
Warunki wydania decyzji środowiskowych 2613
Decyzje środowiskowe 39014
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 7174
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2492
Program Ochrony Środowiska 3196
Program Gospodarki Odpadami 1556
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 1632
Gospodarka odpadami 3616
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 499
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 15321
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 41974
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 30050
Studium 6225
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 17908
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 9170
DRUKI DO POBRANIA 5859
Informacje o wszczęciu postępowania 421
ORGANY GMINY 14360
Rada Gminy 11146
Skład Rady VIII kadencji 535
Skład Rady VII kadencji 3810
Sesje Rady Gminy 4494
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VIII kadencji ( 2018-2023) 394
2019 1145
2018 827
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 3422
2014 2350
2015 1974
2016 2492
2017 3931
2018 3071
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 2014
2014 4834
2013 8075
2012 7729
2011 6782
2010 2560
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 1957
2010 5379
2009 8130
2008 7290
2007 7418
2006 3059
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1447
2004 2840
2005 5667
2006 5448
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 2164
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 1757
Interpelacje i zapytania Radnych VIII kadencji 2018-2023 839
Komisje Rady Gminy 2601
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2018-2023) 141
Komisja Rewizyjna 58
Skład Komisji 219
2018 457
2019 569
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 71
Skład Komisji 227
2018 628
2019 450
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 68
Skład Komisji 255
2018 466
2019 337
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 82
Skład Komisji 224
2018 647
2019 576
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 70
Skład Komisji 221
2018 230
2019 128
Wspólne posiedzenia komisji 52
Komisja Rewizyjna 2014 - 2018 20830
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2014 - 2018 13339
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2014 - 2018 16159
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2014 - 2018 18974
Wspólne posiedzenia komisji 2014 - 2018 4435
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1339
Komisja Rewizyjna 13420
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 8430
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 7347
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 10667
Wspolne posiedzenia komisji 1222
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 1341
Komisja Rewizyjna 2862
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 633
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 642
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 598
Plan pracy Komisji na 2009 rok 567
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1307
Komisja Rewizyjna 3245
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2029
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2492
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 4759
Nagrania obrad 0
Wójt Gminy 5425
AKTY PRAWNE 14756
Statut Gminy 615
Statut Gminy-tekst ujednolicony 538
Uchwały Rady Gminy 7741
Rejestr uchwał 2546
Uchwały Rady Gminy Miłki VIII kadencji (2018-2023) 189
2019 1795
2018 1660
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 4285
2014 3666
2015 17727
2016 16083
2017 13861
2018 6682
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 4048
2014 5576
2013 14194
2012 18410
2011 21564
2010 3801
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 2198
2010 10579
2009 11468
2008 10362
2007 11286
2006 4546
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 1946
2006 12054
2005 18724
2004 15027
Zarządzenia Wójta 349029
Obwieszczenia 247949
Regulaminy 594
Akty Pawa Miejscowego 728
Rejestr aktów prawa miejscowego 1043
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 9418
Ogłoszenia 6481
Otwarte Konkursy Ofert 30878
Tryb małych zleceń 6505
Akademia Współpracy 3631
Zbiórki publiczne 3058
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 247
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 671
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 1041
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 1252
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2014rok. 2020
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarzadowymi na 2015 rok 7009
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017 992
Mapa aktywności 2430
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 15167
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5919
Uchwały i Statuty 1859
Dodatki mieszkaniowe 1513
Fundusz alimentacyjny 1650
Świadczenia z pomocy społecznej 1685
Świadczenia rodzinne 1327
Zasiłek rodzinny 1522
Ogłoszenia GOPS 17165
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 1258
Zespół Interdyscyplinarny 1237
Zespół Placówek Oświatowych 6609
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 3004
Szkoła Podstawowa w Staświnach 2827
Ośrodek Kultrury w Miłkach 3315
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 1663
Regulamin organizacyjny 1236
STRATEGIE / PROGRAMY 3079
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 1414
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 1334
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 1215
BEZPIECZEŃSTWO 4854
Komunikaty 3502
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 1642
PUKR 87358
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 530
Wybory / Referenda 9178
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 582
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki 2019 706
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 498
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 4925
Archiwum 1111
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1831
2015. Wybory prezydenckie 254
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 4512
2014. Wybory Samorządowe 5336
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 4207
Informacja Publiczna 2083
Petycje 764
Ewidencje i Rejestry 288
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 1447
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2112
Statystyka 3529
Rejestr zmian 410949
Mapa serwisu 3378

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 225101
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 16979
Ogłoszenia 38199
Petycje 2730
Zamówienia publiczne 208577
Do 30 000 Euro 18230
Archiwum 1812
2013 6532
2012 4036
2011 3290
2010 8645
2009 1827
2008 3943
2007 2856
2006 2593
2005 2651
2004 1971
2003 1402
Plan zamówień publicznych 9809
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3370
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 277
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 5
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu