ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 26800
Kontakt 8365
Kierownictwo Urzędu 5037
Wójt 4531
Zastępca Wójta 203
Sekretarz 3187
Skarbnik 2506
Komórki organizacyjne 6553
Referat Finansowy 2160
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 2572
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 2659
Administrator Systemu Informatycznego 2659
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 1063
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1092
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 1784
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 1137
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 1986
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1023
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 2152
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 1041
Radca prawny 3663
Poradnik interesanta 1593
DRUKI 1285
Zagospodarowanie przestrzenne 3097
Udostępnienie informacji publicznej 1279
Drogi gminne 1266
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 1262
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 981
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 1027
Ogłoszenia o naborze 33719
Oświadczenia majątkowe 1756
RADA GMINY 419
Radni VIII kadencji (2018-2023) 28
Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023 99
Radni VII kadencji (2014-2018) 6616
Radni VI kadencji (2010-2014) 884
za 2013 rok 1752
za 2012 rok 1773
za 2011 rok 2766
za 2010 rok 4989
Radni V kadencji (2006 - 2010) 1098
za 2009 rok 1011
za 2008 rok 890
za 2007 rok 1006
za 2006 rok 876
PRACOWNICY GMINY 788
2018 1894
2017 5140
2016 2888
2015 2325
2013 3980
2014 3551
2012 3437
2011 4598
2010 977
2009 859
2008 307
2007 330
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencji 2014-2018 1336
Kontrole 589
Kontrole zewnętrzne 1415
Kontrole komisji rewizyjnej 742
Numery rachunków bankowych 2694
Statut Gminy 1567
Statut Gminy-tekst ujednolicony 1220
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 11783
Budżet Gminy 802
Budżet 2019 315
Budżet 2018 505
Budżet 2017 1298
Budżet 2016 998
Budżet 2015 1431
Budżet 2014 1337
Budżet 2013 1484
Budżet 2012 1330
Budżet 2011 1616
Budżet 2008 1136
Budżet 2010 1320
Budżet 2009 1864
Budżet 2007 1032
Podatki i opłaty 1618
Podatki na 2019 rok 1044
Podatki na 2018 rok 2308
Podatki na 2017 rok 3094
Podatki na 2016 rok 2458
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 274
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 1531
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 1077
Podatki 6180
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 6988
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 1455
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 269
Ulgi i odroczenia podatkowe za 2018 rok 212
Pomoc publiczna w zakresie podatków - 2018 rok 16
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 30932
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 129511
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 22914
Wykaz mienia 2378
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 8983
Warunki wydania decyzji środowiskowych 2446
Decyzje środowiskowe 32311
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 6473
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2230
Program Ochrony Środowiska 2750
Program Gospodarki Odpadami 1399
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 1444
Gospodarka odpadami 3080
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 363
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 14473
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 36358
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 25371
Studium 5634
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 15484
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 8129
DRUKI DO POBRANIA 5190
Informacje o wszczęciu postępowania 237
ORGANY GMINY 12724
Rada Gminy 9572
Skład Rady VIII kadencji 340
Skład Rady VII kadencji 3307
Sesje Rady Gminy 3902
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VIII kadencji ( 2018-2023) 242
2019 401
2018 359
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 3056
2014 2073
2015 1824
2016 2094
2017 3280
2018 2017
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1728
2014 4023
2013 6771
2012 6589
2011 5752
2010 2161
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 1673
2010 4542
2009 6464
2008 6098
2007 6213
2006 2622
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1252
2004 2444
2005 4741
2006 4640
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 1815
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 1507
Interpelacje i zapytania Radnych VIII kadencji 2018-2023 285
Komisje Rady Gminy 2240
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2018-2023) 100
Komisja Rewizyjna 34
Skład Komisji 88
2018 162
2019 107
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 40
Skład Komisji 81
2018 226
2019 124
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 37
Skład Komisji 97
2018 147
2019 54
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 46
Skład Komisji 87
2018 250
2019 116
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 40
Skład Komisji 64
2018 86
2019 22
Wspólne posiedzenia komisji 25
Komisja Rewizyjna 2014 - 2018 16196
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2014 - 2018 10520
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2014 - 2018 12355
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2014 - 2018 14605
Wspólne posiedzenia komisji 2014 - 2018 3724
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1191
Komisja Rewizyjna 10661
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 6668
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 5743
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 8564
Wspolne posiedzenia komisji 1088
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 1203
Komisja Rewizyjna 2293
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 574
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 589
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 539
Plan pracy Komisji na 2009 rok 521
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1144
Komisja Rewizyjna 2582
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1741
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2049
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 3671
Nagrania obrad 0
Wójt Gminy 4821
AKTY PRAWNE 13980
Statut Gminy 557
Statut Gminy-tekst ujednolicony 441
Uchwały Rady Gminy 7338
Rejestr uchwał 2335
Uchwały Rady Gminy Miłki VIII kadencji (2018-2023) 129
2019 570
2018 688
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 3986
2014 3152
2015 14557
2016 12831
2017 10665
2018 3924
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 3824
2014 4796
2013 12010
2012 15311
2011 17907
2010 3388
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 1975
2010 8930
2009 9900
2008 8952
2007 9419
2006 3976
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 1756
2006 10125
2005 15911
2004 12462
Zarządzenia Wójta 287475
Obwieszczenia 191594
Regulaminy 541
Akty Pawa Miejscowego 678
Rejestr aktów prawa miejscowego 869
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 8468
Ogłoszenia 5159
Otwarte Konkursy Ofert 25113
Tryb małych zleceń 5124
Akademia Współpracy 3039
Zbiórki publiczne 2527
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 128
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 515
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 900
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 1132
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2014rok. 1752
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarzadowymi na 2015 rok 5767
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017 843
Mapa aktywności 2110
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 13853
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5377
Uchwały i Statuty 1635
Dodatki mieszkaniowe 1380
Fundusz alimentacyjny 1454
Świadczenia z pomocy społecznej 1453
Świadczenia rodzinne 1168
Zasiłek rodzinny 1354
Ogłoszenia GOPS 15349
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 1116
Zespół Interdyscyplinarny 1096
Zespół Placówek Oświatowych 5397
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 2666
Szkoła Podstawowa w Staświnach 2561
Ośrodek Kultrury w Miłkach 2979
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 1418
Regulamin organizacyjny 1098
STRATEGIE / PROGRAMY 2861
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 1275
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 1198
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 1028
BEZPIECZEŃSTWO 4392
Komunikaty 2986
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 1451
PUKR 80861
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 257
Wybory / Referenda 7755
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3871
Archiwum 966
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1533
2015. Wybory prezydenckie 229
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 3533
2014. Wybory Samorządowe 4193
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 3874
Informacja Publiczna 1897
Petycje 613
Ewidencje i Rejestry 251
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 1107
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1989
Statystyka 3402
Rejestr zmian 310768
Mapa serwisu 3205

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 195226
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 14349
Ogłoszenia 31422
Petycje 2319
Zamówienia publiczne 189585
Do 30 000 Euro 12404
Archiwum 1729
2013 5226
2012 3353
2011 2667
2010 7326
2009 1560
2008 3233
2007 2401
2006 2169
2005 2239
2004 1665
2003 1252
Plan zamówień publicznych 8291
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3079
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 40
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu