ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 20858
Kontakt 5094
Kierownictwo Urzędu 3150
Wójt 2778
Sekretarz 1903
Skarbnik 1639
Komórki organizacyjne 5113
Referat Finansowy 1248
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 1507
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 1562
Administrator Systemu Informatycznego 1669
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 488
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 535
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 1002
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 585
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 1250
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 511
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 1377
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 520
Radca prawny 2408
Poradnik interesanta 971
DRUKI 820
Zagospodarowanie przestrzenne 1187
Udostępnienie informacji publicznej 525
Drogi gminne 637
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 673
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 402
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 543
Ogłoszenia o naborze 12198
Oświadczenia majątkowe 924
RADA GMINY 257
Radni VII kadencji (2014-2018) 2269
Radni VI kadencji (2010-2014) 446
za 2013 rok 801
za 2012 rok 790
za 2011 rok 1390
za 2010 rok 1673
Radni V kadencji (2006 - 2010) 562
za 2009 rok 586
za 2008 rok 510
za 2007 rok 593
za 2006 rok 441
PRACOWNICY GMINY 400
2017 1322
2016 1560
2015 1394
2013 1871
2014 1775
2012 1754
2011 1518
2010 489
2009 413
2008 220
2007 241
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji 2014-2018 545
Kontrole 378
Kontrole zewnętrzne 635
Kontrole komisji rewizyjnej 370
Numery rachunków bankowych 1903
Statut Gminy 1045
Statut Gminy-tekst ujednolicony 923
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 9095
Budżet Gminy 445
Budżet 2017 420
Budżet 2016 528
Budżet 2015 712
Budżet 2014 707
Budżet 2013 738
Budżet 2012 674
Budżet 2011 764
Budżet 2010 694
Budżet 2008 525
Budżet 2009 956
Budżet 2007 546
Podatki i opłaty 878
Podatki na 2018 rok 299
Podatki na 2017 rok 1506
Podatki na 2016 rok 1287
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 66
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 872
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 651
Podatki 2531
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 2668
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 635
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 24384
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 88445
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 12753
Wykaz mienia 1323
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 7007
Warunki wydania decyzji środowiskowych 1902
Decyzje środowiskowe 16787
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 4653
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1578
Program Ochrony Środowiska 1412
Program Gospodarki Odpadami 928
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 962
Gospodarka odpadami 1764
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 11939
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 24584
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 14722
Studium 4313
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 11128
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 5531
DRUKI DO POBRANIA 3599
ORGANY GMINY 9782
Rada Gminy 6007
Sesje Rady Gminy 2274
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 1899
2014 1448
2015 1462
2016 1082
2017 1125
2018 38
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 980
2014 2160
2013 3676
2012 3793
2011 3198
2010 1238
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 1043
2010 2495
2009 3447
2008 3108
2007 3143
2006 1455
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 825
2004 1443
2005 2447
2006 2535
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 981
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 917
Skład Rady VII kadencji 1858
Komisje Rady Gminy 1524
Komisja Rewizyjna 5730
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 4058
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 4206
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 5060
Wspólne posiedzienia komisji 2082
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 858
Komisja Rewizyjna 4797
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 3036
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2445
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 4109
Wspolne posiedzenia komisji 690
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 762
Komisja Rewizyjna 1041
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 405
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 429
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 404
Plan pracy Komisji na 2009 rok 407
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 783
Komisja Rewizyjna 1144
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1094
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1067
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 1480
Wójt Gminy 3050
AKTY PRAWNE 11622
Statut Gminy 346
Statut Gminy-tekst ujednolicony 311
Uchwały Rady Gminy 5887
Rejestr uchwał 1500
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 2871
2014 2049
2015 7341
2016 5514
2017 3188
2018 93
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 3194
2014 2845
2013 7299
2012 8557
2011 10118
2010 2266
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 1456
2010 5243
2009 5840
2008 5381
2007 5304
2006 2572
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 1274
2006 5643
2005 9668
2004 6752
Zarządzenia Wójta 93096
Obwieszczenia 40047
Regulaminy 305
Akty Pawa Miejscowego 383
Rejestr aktów prawa miejscowego 440
2013 131
2014 139
2015 146
2016 171
2017 483
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 5963
Ogłoszenia 1880
Otwarte Konkursy Ofert 7388
Tryb małych zleceń 2294
Akademia Współpracy 2030
Zbiórki publiczne 1428
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 100
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 457
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 721
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2014rok. 1074
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarzadowymi na 2015 rok 3023
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017 380
Mapa aktywności 1379
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 10470
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3775
Uchwały i Statuty 1142
Dodatki mieszkaniowe 1001
Fundusz alimentacyjny 1053
Świadczenia z pomocy społecznej 961
Świadczenia rodzinne 799
Zasiłek rodzinny 937
Ogłoszenia GOPS 10308
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 739
Zespół Interdyscyplinarny 759
Zespół Placówek Oświatowych 2519
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 1675
Szkoła Podstawowa w Staświnach 1746
Ośrodek Kultrury w Miłkach 2063
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 874
Regulamin organizacyjny 735
STRATEGIE / PROGRAMY 2032
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 866
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 820
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 527
BEZPIECZEŃSTWO 3264
Komunikaty 1755
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 995
PUKR 58617
Wybory / Referenda 4725
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1760
Archiwum 609
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 860
2015. Wybory prezydenckie 163
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 1597
2014. Wybory Samorządowe 1688
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 2795
Informacja Publiczna 972
Petycje 175
Ewidencje i Rejestry 71
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 330
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1315
Statystyka 2849
Rejestr zmian 149676
Mapa serwisu 2448

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 118940
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 8339
Ogłoszenia 15477
Petycje 1189
Zamówienia publiczne 126247
Archiwum 1289
2013 2383
2012 1852
2011 1287
2010 3940
2009 947
2008 1630
2007 1339
2006 1248
2005 1292
2004 944
2003 777
Plan zamówień publicznych 3804
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1867
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu