ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 27716
Kontakt 9025
Kierownictwo Urzędu 5282
Wójt 4792
Zastępca Wójta 335
Sekretarz 3426
Skarbnik 2638
Komórki organizacyjne 6782
Referat Finansowy 2321
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 2787
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 2855
Administrator Systemu Informatycznego 2822
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 1170
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1197
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 1927
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 1226
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 2139
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1115
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 2341
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 1116
Radca prawny 3930
Poradnik interesanta 1705
DRUKI 1363
Zagospodarowanie przestrzenne 3545
Udostępnienie informacji publicznej 1436
Drogi gminne 1377
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 1367
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 1095
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 1136
Ogłoszenia o naborze 37017
Oświadczenia majątkowe 1883
RADA GMINY 449
Radni VIII kadencji (2018-2023) 56
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 84
Oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 31
Oświadczenie w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 31
Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023 158
Radni VII kadencji (2014-2018) 7787
Radni VI kadencji (2010-2014) 946
za 2013 rok 1965
za 2012 rok 2014
za 2011 rok 3072
za 2010 rok 5756
Radni V kadencji (2006 - 2010) 1200
za 2009 rok 1096
za 2008 rok 976
za 2007 rok 1088
za 2006 rok 955
PRACOWNICY GMINY 855
2019 380
2018 2364
2017 5806
2016 3130
2015 2485
2013 4433
2014 3960
2012 3738
2011 5299
2010 1049
2009 933
2008 325
2007 346
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2018-2023 62
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2014-2018 1528
Kontrole 610
Kontrole zewnętrzne 1571
Kontrole komisji rewizyjnej 795
Numery rachunków bankowych 2833
Statut Gminy 1665
Statut Gminy-tekst ujednolicony 1276
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 12142
Budżet Gminy 838
Budżet 2019 479
Budżet 2018 655
Budżet 2017 1526
Budżet 2016 1130
Budżet 2015 1606
Budżet 2014 1453
Budżet 2013 1661
Budżet 2012 1482
Budżet 2011 1781
Budżet 2008 1259
Budżet 2010 1426
Budżet 2009 2003
Budżet 2007 1101
Podatki i opłaty 1704
Podatki na 2019 rok 1694
Podatki na 2018 rok 2745
Podatki na 2017 rok 3421
Podatki na 2016 rok 2681
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 300
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 1617
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 1160
Podatki 6981
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 7875
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 1614
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 358
Ulgi i odroczenia podatkowe za 2018 rok 283
Pomoc publiczna w zakresie podatków - 2018 rok 55
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 31962
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 137733
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 25537
Wykaz mienia 2550
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 9268
Warunki wydania decyzji środowiskowych 2529
Decyzje środowiskowe 35731
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 6806
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2366
Program Ochrony Środowiska 2966
Program Gospodarki Odpadami 1472
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 1521
Gospodarka odpadami 3314
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 427
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 14909
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 38839
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 27730
Studium 5952
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 16753
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 8631
DRUKI DO POBRANIA 5501
Informacje o wszczęciu postępowania 328
ORGANY GMINY 13181
Rada Gminy 10267
Skład Rady VIII kadencji 437
Skład Rady VII kadencji 3563
Sesje Rady Gminy 4179
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VIII kadencji ( 2018-2023) 295
2019 735
2018 598
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 3249
2014 2216
2015 1899
2016 2282
2017 3609
2018 2545
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1883
2014 4448
2013 7414
2012 7196
2011 6316
2010 2372
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 1822
2010 5004
2009 7141
2008 6768
2007 6869
2006 2859
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1354
2004 2665
2005 5248
2006 5078
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 1985
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 1632
Interpelacje i zapytania Radnych VIII kadencji 2018-2023 533
Komisje Rady Gminy 2412
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2018-2023) 116
Komisja Rewizyjna 43
Skład Komisji 153
2018 317
2019 293
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 51
Skład Komisji 157
2018 438
2019 269
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 48
Skład Komisji 182
2018 306
2019 150
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 58
Skład Komisji 160
2018 459
2019 311
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 51
Skład Komisji 136
2018 159
2019 70
Wspólne posiedzenia komisji 35
Komisja Rewizyjna 2014 - 2018 18637
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2014 - 2018 11997
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2014 - 2018 14407
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2014 - 2018 16955
Wspólne posiedzenia komisji 2014 - 2018 4081
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1267
Komisja Rewizyjna 12010
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 7550
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 6538
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 9580
Wspolne posiedzenia komisji 1149
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 1282
Komisja Rewizyjna 2572
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 601
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 612
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 568
Plan pracy Komisji na 2009 rok 541
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1234
Komisja Rewizyjna 2916
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1884
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2258
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 4239
Nagrania obrad 0
Wójt Gminy 5114
AKTY PRAWNE 14336
Statut Gminy 580
Statut Gminy-tekst ujednolicony 458
Uchwały Rady Gminy 7530
Rejestr uchwał 2444
Uchwały Rady Gminy Miłki VIII kadencji (2018-2023) 157
2019 1166
2018 1187
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 4133
2014 3408
2015 16211
2016 14411
2017 12264
2018 5331
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 3940
2014 5209
2013 13109
2012 16900
2011 19769
2010 3607
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 2088
2010 9778
2009 10703
2008 9712
2007 10436
2006 4268
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 1856
2006 11088
2005 17314
2004 13757
Zarządzenia Wójta 320588
Obwieszczenia 221700
Regulaminy 562
Akty Pawa Miejscowego 699
Rejestr aktów prawa miejscowego 947
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 8914
Ogłoszenia 5750
Otwarte Konkursy Ofert 28015
Tryb małych zleceń 5774
Akademia Współpracy 3345
Zbiórki publiczne 2795
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 173
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 596
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 966
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 1179
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2014rok. 1885
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarzadowymi na 2015 rok 6381
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017 918
Mapa aktywności 2264
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 14502
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5645
Uchwały i Statuty 1750
Dodatki mieszkaniowe 1449
Fundusz alimentacyjny 1557
Świadczenia z pomocy społecznej 1568
Świadczenia rodzinne 1244
Zasiłek rodzinny 1425
Ogłoszenia GOPS 16231
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 1179
Zespół Interdyscyplinarny 1167
Zespół Placówek Oświatowych 6011
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 2833
Szkoła Podstawowa w Staświnach 2703
Ośrodek Kultrury w Miłkach 3145
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 1539
Regulamin organizacyjny 1166
STRATEGIE / PROGRAMY 2967
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 1343
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 1266
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 1108
BEZPIECZEŃSTWO 4603
Komunikaty 3234
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 1548
PUKR 84152
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 381
Wybory / Referenda 8406
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 82
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki 2019 165
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 6
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 4326
Archiwum 1033
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1682
2015. Wybory prezydenckie 237
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 4038
2014. Wybory Samorządowe 4745
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 4027
Informacja Publiczna 1992
Petycje 693
Ewidencje i Rejestry 267
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 1274
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2054
Statystyka 3474
Rejestr zmian 359535
Mapa serwisu 3284

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 210043
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 15604
Ogłoszenia 34624
Petycje 2523
Zamówienia publiczne 199491
Do 30 000 Euro 15359
Archiwum 1769
2013 5882
2012 3696
2011 2983
2010 8020
2009 1689
2008 3575
2007 2626
2006 2383
2005 2458
2004 1821
2003 1323
Plan zamówień publicznych 9027
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3207
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 140
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki 2019 31
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 2
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu