ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 19571
Kontakt 4364
Kierownictwo Urzędu 2824
Wójt 2419
Sekretarz 1676
Skarbnik 1465
Komórki organizacyjne 4813
Referat Finansowy 1075
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 1276
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 1352
Administrator Systemu Informatycznego 1437
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 355
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 403
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 865
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 444
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 1092
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 394
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 1205
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 406
Radca prawny 2084
Poradnik interesanta 782
DRUKI 688
Zagospodarowanie przestrzenne 727
Udostępnienie informacji publicznej 328
Drogi gminne 484
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 523
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 260
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 391
Ogłoszenia o naborze 8125
Oświadczenia majątkowe 778
RADA GMINY 225
Radni VII kadencji (2014-2018) 1575
Radni VI kadencji (2010-2014) 339
za 2013 rok 585
za 2012 rok 579
za 2011 rok 1037
za 2010 rok 915
Radni V kadencji (2006 - 2010) 407
za 2009 rok 441
za 2008 rok 377
za 2007 rok 473
za 2006 rok 310
PRACOWNICY GMINY 331
2017 561
2016 1182
2015 1095
2013 1257
2014 1308
2012 1247
2011 830
2010 355
2009 284
2008 180
2007 212
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji 2014-2018 375
Kontrole 318
Kontrole zewnętrzne 437
Kontrole komisji rewizyjnej 272
Numery rachunków bankowych 1681
Statut Gminy 939
Statut Gminy-tekst ujednolicony 850
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 8267
Budżet Gminy 382
Budżet 2017 243
Budżet 2016 411
Budżet 2015 518
Budżet 2014 519
Budżet 2013 523
Budżet 2012 471
Budżet 2011 551
Budżet 2010 487
Budżet 2008 356
Budżet 2009 645
Budżet 2007 405
Podatki i opłaty 705
Podatki na 2017 rok 1060
Podatki na 2016 rok 867
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 659
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 501
Podatki 1531
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 1656
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 433
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 22945
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 75362
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 10407
Wykaz mienia 1022
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 6088
Warunki wydania decyzji środowiskowych 1661
Decyzje środowiskowe 13005
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 3955
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1357
Program Ochrony Środowiska 1021
Program Gospodarki Odpadami 741
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 743
Gospodarka odpadami 1201
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 11259
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 21302
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 12076
Studium 3966
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 10022
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 5066
DRUKI DO POBRANIA 3188
ORGANY GMINY 9174
Rada Gminy 5425
Sesje Rady Gminy 1951
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 1661
2014 1270
2015 1353
2016 807
2017 702
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 801
2014 1751
2013 2867
2012 3026
2011 2591
2010 1019
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 867
2010 1983
2009 2678
2008 2333
2007 2399
2006 1167
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 689
2004 1164
2005 1886
2006 2018
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 766
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 790
Skład Rady VII kadencji 1570
Komisje Rady Gminy 1345
Komisja Rewizyjna 3819
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2768
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2641
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 3308
Wspólne posiedzienia komisji 1680
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 759
Komisja Rewizyjna 3220
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2107
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1624
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2944
Wspolne posiedzenia komisji 576
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 672
Komisja Rewizyjna 779
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 359
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 379
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 359
Plan pracy Komisji na 2009 rok 359
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 674
Komisja Rewizyjna 781
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 895
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 807
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 964
Wójt Gminy 2677
AKTY PRAWNE 10916
Statut Gminy 304
Statut Gminy-tekst ujednolicony 270
Uchwały Rady Gminy 5520
Rejestr uchwał 1264
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 2552
2014 1771
2015 5597
2016 3720
2017 1588
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 3041
2014 2381
2013 6047
2012 6905
2011 8210
2010 1985
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 1338
2010 4105
2009 4790
2008 4406
2007 4318
2006 2213
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 1148
2006 4455
2005 7821
2004 5319
Zarządzenia Wójta 68184
Obwieszczenia 24034
Regulaminy 227
Akty Pawa Miejscowego 335
Rejestr aktów prawa miejscowego 300
2013 102
2014 114
2015 116
2016 145
2017 333
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 5295
Ogłoszenia 1364
Otwarte Konkursy Ofert 3759
Tryb małych zleceń 1741
Akademia Współpracy 1744
Zbiórki publiczne 1116
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 10
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 341
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 582
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2014rok. 920
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarzadowymi na 2015 rok 2432
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017 260
Mapa aktywności 1168
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 9582
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3252
Uchwały i Statuty 1000
Dodatki mieszkaniowe 895
Fundusz alimentacyjny 895
Świadczenia z pomocy społecznej 811
Świadczenia rodzinne 693
Zasiłek rodzinny 829
Ogłoszenia GOPS 9215
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 623
Zespół Interdyscyplinarny 642
Zespół Placówek Oświatowych 1874
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 1449
Szkoła Podstawowa w Staświnach 1502
Ośrodek Kultrury w Miłkach 1847
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 733
Regulamin organizacyjny 626
STRATEGIE / PROGRAMY 1738
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 745
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 693
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 403
BEZPIECZEŃSTWO 2933
Komunikaty 1444
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 862
PUKR 53661
Wybory / Referenda 4725
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1241
Archiwum 524
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 679
2015. Wybory prezydenckie 133
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 1095
2014. Wybory Samorządowe 1148
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 2485
Informacja Publiczna 677
Petycje 82
Ewidencje i Rejestry 37
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 150
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1164
Statystyka 2667
Rejestr zmian 129197
Mapa serwisu 2273

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 101367
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 6704
Ogłoszenia 10832
Petycje 898
Zamówienia publiczne 112536
Archiwum 1185
2013 1730
2012 1449
2011 945
2010 3010
2009 781
2008 1243
2007 1054
2006 995
2005 1022
2004 761
2003 658
Plan zamówień publicznych 2911
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1476
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu