ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 25969
Kontakt 7717
Kierownictwo Urzędu 4772
Wójt 4259
Zastępca Wójta 66
Sekretarz 2960
Skarbnik 2373
Komórki organizacyjne 6340
Referat Finansowy 2018
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 2392
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 2470
Administrator Systemu Informatycznego 2502
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 982
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 988
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 1650
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 1040
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 1844
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 938
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 2002
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 970
Radca prawny 3448
Poradnik interesanta 1504
DRUKI 1212
Zagospodarowanie przestrzenne 2679
Udostępnienie informacji publicznej 1138
Drogi gminne 1165
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 1186
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 876
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 948
Ogłoszenia o naborze 30216
Oświadczenia majątkowe 1645
RADA GMINY 397
Radni VII kadencji (2014-2018) 5526
Radni VI kadencji (2010-2014) 837
za 2013 rok 1576
za 2012 rok 1561
za 2011 rok 2503
za 2010 rok 4232
Radni V kadencji (2006 - 2010) 1015
za 2009 rok 944
za 2008 rok 815
za 2007 rok 926
za 2006 rok 810
PRACOWNICY GMINY 750
2018 1459
2017 4592
2016 2648
2015 2199
2013 3613
2014 3260
2012 3128
2011 3932
2010 908
2009 783
2008 298
2007 320
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencji 2014-2018 1176
Kontrole 577
Kontrole zewnętrzne 1277
Kontrole komisji rewizyjnej 691
Numery rachunków bankowych 2562
Statut Gminy 1492
Statut Gminy-tekst ujednolicony 1175
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 11421
Budżet Gminy 763
Budżet 2019 173
Budżet 2018 354
Budżet 2017 1127
Budżet 2016 912
Budżet 2015 1314
Budżet 2014 1245
Budżet 2013 1359
Budżet 2012 1206
Budżet 2011 1501
Budżet 2008 1018
Budżet 2010 1214
Budżet 2009 1716
Budżet 2007 956
Podatki i opłaty 1541
Podatki na 2019 rok 588
Podatki na 2018 rok 1951
Podatki na 2017 rok 2847
Podatki na 2016 rok 2257
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 247
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 1439
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 1013
Podatki 5452
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 6183
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 1312
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 196
Ulgi i odroczenia podatkowe za 2017 rok 164
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 30099
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 121961
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 20941
Wykaz mienia 2216
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 8732
Warunki wydania decyzji środowiskowych 2377
Decyzje środowiskowe 29208
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 6173
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2105
Program Ochrony Środowiska 2545
Program Gospodarki Odpadami 1340
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 1367
Gospodarka odpadami 2871
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 316
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 14151
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 34131
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 23229
Studium 5394
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 14495
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 7684
DRUKI DO POBRANIA 4900
Informacje o wszczęciu postępowania 169
ORGANY GMINY 12366
Rada Gminy 8896
Skład Rady VIII kadencji 265
Skład Rady VII kadencji 3061
Sesje Rady Gminy 3608
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VIII kadencji ( 2018-2023) 173
2019 161
2018 217
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 2902
2014 1970
2015 1754
2016 1904
2017 2927
2018 1535
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1599
2014 3694
2013 6154
2012 6094
2011 5275
2010 1982
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 1563
2010 4131
2009 5873
2008 5523
2007 5619
2006 2424
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1193
2004 2273
2005 4277
2006 4221
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 1658
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 1389
Interpelacje i zapytania Radnych VIII kadencji 2018-2023 94
Komisje Rady Gminy 2097
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2018-2023) 85
Komisja Rewizyjna 27
Skład Komisji 46
2018 53
2019 20
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 34
Skład Komisji 41
2018 96
2019 35
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 27
Skład Komisji 58
2018 59
2019 34
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 36
Skład Komisji 47
2018 100
2019 25
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 29
Skład Komisji 37
2018 46
Wspólne posiedzenia komisji 17
Komisja Rewizyjna 2014 - 2018 13944
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2014 - 2018 9216
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2014 - 2018 10663
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2014 - 2018 12404
Wspólne posiedzenia komisji 2014 - 2018 3426
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1136
Komisja Rewizyjna 9272
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 5805
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 4965
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 7534
Wspolne posiedzenia komisji 1029
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 1142
Komisja Rewizyjna 1991
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 557
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 575
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 524
Plan pracy Komisji na 2009 rok 504
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1078
Komisja Rewizyjna 2263
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1599
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1861
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 3152
Nagrania obrad 0
Wójt Gminy 4594
AKTY PRAWNE 13666
Statut Gminy 547
Statut Gminy-tekst ujednolicony 429
Uchwały Rady Gminy 7145
Rejestr uchwał 2191
Uchwały Rady Gminy Miłki VIII kadencji (2018-2023) 112
2019 153
2018 344
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 3841
2014 2972
2015 12994
2016 11380
2017 9079
2018 2725
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 3723
2014 4443
2013 10998
2012 13834
2011 16211
2010 3184
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 1891
2010 8055
2009 9106
2008 8259
2007 8526
2006 3686
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 1660
2006 9128
2005 14478
2004 11205
Zarządzenia Wójta 251770
Obwieszczenia 158325
Regulaminy 524
Akty Pawa Miejscowego 660
Rejestr aktów prawa miejscowego 792
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 8086
Ogłoszenia 4636
Otwarte Konkursy Ofert 22520
Tryb małych zleceń 4629
Akademia Współpracy 2804
Zbiórki publiczne 2270
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 97
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 459
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 848
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 1083
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2014rok. 1626
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarzadowymi na 2015 rok 5163
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017 782
Mapa aktywności 1958
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 13235
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5136
Uchwały i Statuty 1540
Dodatki mieszkaniowe 1336
Fundusz alimentacyjny 1384
Świadczenia z pomocy społecznej 1370
Świadczenia rodzinne 1116
Zasiłek rodzinny 1272
Ogłoszenia GOPS 14669
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 1056
Zespół Interdyscyplinarny 1050
Zespół Placówek Oświatowych 4810
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 2528
Szkoła Podstawowa w Staświnach 2446
Ośrodek Kultrury w Miłkach 2842
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 1332
Regulamin organizacyjny 1036
STRATEGIE / PROGRAMY 2770
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 1209
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 1149
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 942
BEZPIECZEŃSTWO 4245
Komunikaty 2737
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 1365
PUKR 78011
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 122
Wybory / Referenda 7243
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3475
Archiwum 916
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1393
2015. Wybory prezydenckie 220
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 3066
2014. Wybory Samorządowe 3649
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 3749
Informacja Publiczna 1781
Petycje 560
Ewidencje i Rejestry 231
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 981
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1941
Statystyka 3352
Rejestr zmian 265623
Mapa serwisu 3107

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 182981
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 13168
Ogłoszenia 28663
Petycje 2134
Zamówienia publiczne 179208
Do 30 000 Euro 9812
Archiwum 1680
2013 4629
2012 3041
2011 2367
2010 6670
2009 1420
2008 2885
2007 2171
2006 1945
2005 2034
2004 1497
2003 1183
Plan zamówień publicznych 7685
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2955
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 144
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu