ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 17253
Kontakt 3156
Kierownictwo Urzędu 2273
Wójt 1759
Sekretarz 1267
Skarbnik 1148
Komórki organizacyjne 4270
Referat Finansowy 780
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 992
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 1058
Administrator Systemu Informatycznego 1011
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 182
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 185
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 654
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 243
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 833
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 204
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 883
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 233
Radca prawny 1558
Poradnik interesanta 526
DRUKI 467
Zagospodarowanie przestrzenne 241
Udostępnienie informacji publicznej 150
Drogi gminne 242
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 308
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 122
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 203
Ogłoszenia o naborze 4210
Oświadczenia majątkowe 471
RADA GMINY 156
Radni VII kadencji (2014-2018) 703
Radni VI kadencji (2010-2014) 188
za 2013 rok 252
za 2012 rok 328
za 2011 rok 502
za 2010 rok 326
Radni V kadencji (2006 - 2010) 206
za 2009 rok 214
za 2008 rok 182
za 2007 rok 229
za 2006 rok 146
PRACOWNICY GMINY 166
2016 582
2015 616
2014 627
2013 538
2012 509
2011 276
2010 161
2009 125
2008 107
2007 166
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji 2014-2018 218
Kontrole 226
Kontrole zewnętrzne 186
Kontrole komisji rewizyjnej 127
Informacja publiczna 273
Udostępnianie informacji publicznej 0
Petycje 66
Umowy i porozumienia 109
Ewidencje i Rejestry 90
Numery rachunków bankowych 1393
Statut Gminy 801
Statut Gminy-tekst ujednolicony 772
Statut Gminy i uchwały zmieniające 618
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 7190
Budżet Gminy 269
Budżet 2017 31
Budżet 2016 209
Budżet 2015 261
Budżet 2014 255
Budżet 2013 247
Budżet 2012 198
Budżet 2011 258
Budżet 2010 190
Budżet 2008 177
Budżet 2009 270
Budżet 2007 174
Podatki i opłaty 582
Podatki na 2017 rok 503
Podatki na 2016 rok 417
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 317
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 329
Podatki 602
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 794
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 209
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 20495
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 63241
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 8357
Wykaz mienia 661
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 5403
Warunki wydania decyzji środowiskowych 1411
Decyzje środowiskowe 9565
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 3186
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1166
Program Ochrony Środowiska 681
Program Gospodarki Odpadami 583
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 521
Gospodarka odpadami 577
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 10130
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 17325
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 9147
Studium 3425
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 8569
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 4534
DRUKI DO POBRANIA 2684
ORGANY GMINY 8245
Rada Gminy 4659
Sesje Rady Gminy 1519
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 1342
2014 1045
2015 1207
2016 347
2017 144
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 556
2014 1297
2013 1839
2012 2017
2011 1667
2010 738
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 559
2010 1281
2009 1638
2008 1453
2007 1540
2006 819
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 505
2004 853
2005 1287
2006 1293
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 553
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 570
Skład Rady VII kadencji 1132
Komisje Rady Gminy 1062
Komisja Rewizyjna 2553
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1501
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1576
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 1544
Wspólne posiedzienia komisji 1107
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 603
Komisja Rewizyjna 1429
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1130
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 892
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 1659
Wspolne posiedzenia komisji 428
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 516
Komisja Rewizyjna 540
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 289
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 302
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 284
Plan pracy Komisji na 2009 rok 286
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 525
Komisja Rewizyjna 466
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 581
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 533
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 562
Wójt Gminy 2227
AKTY PRAWNE 9873
Statut Gminy 232
Statut Gminy-tekst ujednolicony 203
Uchwały Rady Gminy 5052
Rejestr uchwał 926
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 2102
2014 1387
2015 3579
2016 1559
2017 272
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 2846
2014 1803
2013 4618
2012 4835
2011 6564
2010 1651
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 1172
2010 3144
2009 3720
2008 3322
2007 3232
2006 1804
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 962
2006 2966
2005 5631
2004 3769
Zarządzenia Wójta 45444
Obwieszczenia 9600
Regulaminy 144
Akty Pawa Miejscowego 249
Rejestr aktów prawa miejscowego 67
2013 65
2014 76
2015 74
2016 110
2017 108
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 4399
Ogłoszenia 717
Otwarte Konkursy Ofert 2461
Tryb małych zleceń 1021
Akademia Współpracy 1398
Zbiórki publiczne 753
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 161
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 461
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarzadowymi na 2015 rok 1951
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2014rok. 813
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017 112
Mapa aktywności 909
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 8300
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2606
Uchwały i Statuty 856
Dodatki mieszkaniowe 746
Fundusz alimentacyjny 678
Świadczenia z pomocy społecznej 634
Świadczenia rodzinne 617
Zasiłek rodzinny 641
Ogłoszenia GOPS 7404
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 507
Zespół Interdyscyplinarny 542
Zespół Placówek Oświatowych 1422
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 1143
Szkoła Podstawowa w Staświnach 1189
Ośrodek Kultrury w Miłkach 1535
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 555
Regulamin organizacyjny 489
STRATEGIE / PROGRAMY 1343
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 579
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 549
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 218
BEZPIECZEŃSTWO 2505
Komunikaty 1133
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 696
PUKR 48329
Wybory / Referenda 4725
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 688
Archiwum 415
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 463
2015. Wybory prezydenckie 84
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 752
2014. Wybory Samorządowe 703
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 2059
Ponowne wykorzystywanie 250

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 977
Statystyka 2371
Rejestr zmian 110597
Mapa serwisu 1995

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 78370
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 4692
Ogłoszenia 6100
Petycje 558
Zamówienia publiczne 97124
Archiwum 969
2013 1151
2012 1002
2011 665
2010 1717
2009 527
2008 906
2007 733
2006 711
2005 660
2004 519
2003 516
Plan zamówień publicznych 1395
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1082
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu