ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 28759
Kontakt 9833
Kierownictwo Urzędu 5576
Wójt 5094
Zastępca Wójta 483
Sekretarz 3664
Skarbnik 2779
Komórki organizacyjne 7029
Referat Finansowy 2480
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 2999
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 3057
Administrator Systemu Informatycznego 2983
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 1267
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1309
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 2064
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 1334
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 2304
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1208
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 2531
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 1212
Radca prawny 4186
Poradnik interesanta 1825
DRUKI 1462
Zagospodarowanie przestrzenne 4033
Udostępnienie informacji publicznej 1582
Drogi gminne 1458
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 1477
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 1230
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 1261
Ogłoszenia o naborze 40390
Oświadczenia majątkowe 1992
RADA GMINY 504
Radni VIII kadencji (2018-2023) 101
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 175
Oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 94
Oświadczenie w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 87
Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023 236
Radni VII kadencji (2014-2018) 9050
Radni VI kadencji (2010-2014) 1025
za 2013 rok 2179
za 2012 rok 2263
za 2011 rok 3405
za 2010 rok 6624
Radni V kadencji (2006 - 2010) 1311
za 2009 rok 1183
za 2008 rok 1050
za 2007 rok 1171
za 2006 rok 1037
PRACOWNICY GMINY 904
2019 1077
2018 2816
2017 6486
2016 3407
2015 2664
2013 4914
2014 4310
2012 4118
2011 6020
2010 1121
2009 1009
2008 345
2007 364
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2018-2023 172
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2014-2018 1703
Kontrole 638
Kontrole zewnętrzne 1751
Kontrole komisji rewizyjnej 868
Numery rachunków bankowych 2989
Statut Gminy 1785
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 12582
Budżet Gminy 876
Budżet 2019 715
Budżet 2018 815
Budżet 2017 1753
Budżet 2016 1251
Budżet 2015 1758
Budżet 2014 1571
Budżet 2013 1812
Budżet 2012 1651
Budżet 2011 1923
Budżet 2008 1357
Budżet 2010 1530
Budżet 2009 2158
Budżet 2007 1177
Podatki i opłaty 1788
Podatki na 2019 rok 2424
Podatki na 2018 rok 3175
Podatki na 2017 rok 3682
Podatki na 2016 rok 2913
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 321
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 1725
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 1230
Podatki 7815
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 8704
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 1750
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 467
Ulgi i odroczenia podatkowe za 2018 rok 373
Pomoc publiczna w zakresie podatków - 2018 rok 118
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 33055
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 146087
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 28239
Wykaz mienia 2747
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 9540
Warunki wydania decyzji środowiskowych 2614
Decyzje środowiskowe 39049
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 7177
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2494
Program Ochrony Środowiska 3196
Program Gospodarki Odpadami 1557
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 1633
Gospodarka odpadami 3619
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 500
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 15323
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 41990
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 30072
Studium 6226
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 17920
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 9173
DRUKI DO POBRANIA 5860
Informacje o wszczęciu postępowania 422
ORGANY GMINY 14366
Rada Gminy 11152
Skład Rady VIII kadencji 537
Skład Rady VII kadencji 3812
Sesje Rady Gminy 4495
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VIII kadencji ( 2018-2023) 395
2019 1149
2018 829
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 3426
2014 2351
2015 1974
2016 2494
2017 3938
2018 3076
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 2016
2014 4837
2013 8078
2012 7731
2011 6783
2010 2561
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 1959
2010 5379
2009 8136
2008 7293
2007 7423
2006 3063
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1450
2004 2842
2005 5671
2006 5449
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 2166
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 1759
Interpelacje i zapytania Radnych VIII kadencji 2018-2023 844
Komisje Rady Gminy 2602
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2018-2023) 141
Komisja Rewizyjna 58
Skład Komisji 219
2018 459
2019 569
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 71
Skład Komisji 229
2018 630
2019 451
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 68
Skład Komisji 256
2018 467
2019 339
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 82
Skład Komisji 226
2018 649
2019 579
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 70
Skład Komisji 222
2018 231
2019 129
Wspólne posiedzenia komisji 53
Komisja Rewizyjna 2014 - 2018 20852
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2014 - 2018 13346
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2014 - 2018 16172
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2014 - 2018 18995
Wspólne posiedzenia komisji 2014 - 2018 4439
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1340
Komisja Rewizyjna 13434
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 8440
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 7357
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 10675
Wspolne posiedzenia komisji 1222
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 1341
Komisja Rewizyjna 2863
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 633
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 642
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 598
Plan pracy Komisji na 2009 rok 568
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1310
Komisja Rewizyjna 3246
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2030
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2495
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 4771
Nagrania obrad 0
Wójt Gminy 5425
AKTY PRAWNE 14760
Statut Gminy 615
Statut Gminy-tekst ujednolicony 538
Uchwały Rady Gminy 7742
Rejestr uchwał 2546
Uchwały Rady Gminy Miłki VIII kadencji (2018-2023) 189
2019 1800
2018 1666
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 4286
2014 3666
2015 17745
2016 16097
2017 13886
2018 6698
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 4051
2014 5583
2013 14199
2012 18429
2011 21578
2010 3801
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 2204
2010 10585
2009 11476
2008 10369
2007 11293
2006 4549
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 1947
2006 12069
2005 18735
2004 15043
Zarządzenia Wójta 349291
Obwieszczenia 248210
Regulaminy 594
Akty Pawa Miejscowego 729
Rejestr aktów prawa miejscowego 1043
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 9428
Ogłoszenia 6483
Otwarte Konkursy Ofert 30909
Tryb małych zleceń 6510
Akademia Współpracy 3633
Zbiórki publiczne 3059
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 248
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 671
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 1041
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 1253
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2014rok. 2021
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarzadowymi na 2015 rok 7017
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017 992
Mapa aktywności 2430
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 15171
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5923
Uchwały i Statuty 1859
Dodatki mieszkaniowe 1513
Fundusz alimentacyjny 1651
Świadczenia z pomocy społecznej 1687
Świadczenia rodzinne 1328
Zasiłek rodzinny 1522
Ogłoszenia GOPS 17166
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 1260
Zespół Interdyscyplinarny 1237
Zespół Placówek Oświatowych 6610
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 3005
Szkoła Podstawowa w Staświnach 2830
Ośrodek Kultrury w Miłkach 3318
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 1663
Regulamin organizacyjny 1236
STRATEGIE / PROGRAMY 3081
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 1415
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 1334
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 1215
BEZPIECZEŃSTWO 4856
Komunikaty 3505
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 1642
PUKR 87387
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 532
Wybory / Referenda 9184
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 584
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Miłki 2019 708
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 503
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 4932
Archiwum 1111
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1833
2015. Wybory prezydenckie 254
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 4516
2014. Wybory Samorządowe 5341
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 4210
Informacja Publiczna 2084
Petycje 764
Ewidencje i Rejestry 288
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 1449
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2112
Statystyka 3530
Rejestr zmian 411513
Mapa serwisu 3379

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 225226
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 16984
Ogłoszenia 38233
Petycje 2733
Zamówienia publiczne 208650
Do 30 000 Euro 18249
Archiwum 1812
2013 6537
2012 4039
2011 3293
2010 8650
2009 1828
2008 3947
2007 2862
2006 2594
2005 2656
2004 1971
2003 1403
Plan zamówień publicznych 9812
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3373
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 277
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 5

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI