ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
URZĄD 27316
Kontakt 8704
Kierownictwo Urzędu 5184
Wójt 4674
Zastępca Wójta 287
Sekretarz 3337
Skarbnik 2592
Komórki organizacyjne 6678
Referat Finansowy 2266
Referat Rozwoju i Spraw Komunalnych 2687
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 2777
Administrator Systemu Informatycznego 2740
Stanowisko ds. kultury, sportu i zdrowia 1124
Administrator Bezpieczeństwa Informacji 1152
Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sołectwami 1859
Stanowisko ds. obsługi rady gminy 1188
Stanowisko ds. kadr, bhp, i działalności gospodarczej 2065
Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1081
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 2250
Stanowisko ds. archiwum zakładowego 1086
Radca prawny 3811
Poradnik interesanta 1653
DRUKI 1328
Zagospodarowanie przestrzenne 3333
Udostępnienie informacji publicznej 1372
Drogi gminne 1333
Udostępnienie INFORMACJI PUBLICZNEJ 1322
INTERNET dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 1046
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ o pracy w gospodarstwie rolnym 1088
Ogłoszenia o naborze 35370
Oświadczenia majątkowe 1844
RADA GMINY 435
Radni VIII kadencji (2018-2023) 39
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. 53
Oświadczenie w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 19
Oświadczenie w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy 20
Oświadczenia majątkowe w związku z rozpoczęciem kadencji 2018 - 2023 130
Radni VII kadencji (2014-2018) 7242
Radni VI kadencji (2010-2014) 919
za 2013 rok 1866
za 2012 rok 1910
za 2011 rok 2960
za 2010 rok 5409
Radni V kadencji (2006 - 2010) 1151
za 2009 rok 1053
za 2008 rok 930
za 2007 rok 1052
za 2006 rok 915
PRACOWNICY GMINY 835
2019 267
2018 2208
2017 5516
2016 3029
2015 2414
2013 4254
2014 3812
2012 3626
2011 4976
2010 1015
2009 899
2008 318
2007 339
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2018-2023 39
Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencja 2014-2018 1436
Kontrole 603
Kontrole zewnętrzne 1508
Kontrole komisji rewizyjnej 781
Numery rachunków bankowych 2760
Statut Gminy 1625
Statut Gminy-tekst ujednolicony 1252
BUDŻET, PODATKI i OPŁATY 11985
Budżet Gminy 824
Budżet 2019 409
Budżet 2018 603
Budżet 2017 1445
Budżet 2016 1082
Budżet 2015 1537
Budżet 2014 1417
Budżet 2013 1599
Budżet 2012 1435
Budżet 2011 1728
Budżet 2008 1190
Budżet 2010 1379
Budżet 2009 1934
Budżet 2007 1066
Podatki i opłaty 1662
Podatki na 2019 rok 1383
Podatki na 2018 rok 2566
Podatki na 2017 rok 3269
Podatki na 2016 rok 2585
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2018 rok 287
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 rok 1580
Wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 rok 1123
Podatki 6632
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę 7475
Wzory deklaracji i informacji podatkowych 1551
Wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 323
Ulgi i odroczenia podatkowe za 2018 rok 257
Pomoc publiczna w zakresie podatków - 2018 rok 40
MAJĄTEK, GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 31490
Wykaz nieruchomości do sprzedaży 133807
Wykaz nieruchomości do dzierżawy, najmu 24277
Wykaz mienia 2469
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 9137
Warunki wydania decyzji środowiskowych 2493
Decyzje środowiskowe 34136
Informacjie dla petentów i przedsiębiorców 6672
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2301
Program Ochrony Środowiska 2861
Program Gospodarki Odpadami 1439
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłki na lata 2014-2032 i Prognoza oddziaływania na środowisko 1489
Gospodarka odpadami 3242
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 403
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 14696
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - obowiązujące 37668
Inwestycje celu publicznego - warunki lokalizacji 26553
Studium 5824
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - w trakcie opracowania 16224
Studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz. - w trakcie opracowania 8366
DRUKI DO POBRANIA 5338
Informacje o wszczęciu postępowania 291
ORGANY GMINY 13000
Rada Gminy 9910
Skład Rady VIII kadencji 390
Skład Rady VII kadencji 3453
Sesje Rady Gminy 4056
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VIII kadencji ( 2018-2023) 270
2019 594
2018 501
Posiedzenia Rady Gminy Miłki VII kadencji ( 2014-2018) 3165
2014 2154
2015 1874
2016 2203
2017 3464
2018 2317
Posiedzenie Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1815
2014 4273
2013 7137
2012 6913
2011 6067
2010 2288
Posiedzenie Rady Gminy Miłki V kadecnji (2006-2010) 1760
2010 4802
2009 6864
2008 6488
2007 6584
2006 2760
Posiedzenie Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1316
2004 2571
2005 5041
2006 4899
Interpelacje Radnych VI kadencji 2010-2014 1918
Interpelacje Radnych VII kadencji 2014-2018 1577
Interpelacje i zapytania Radnych VIII kadencji 2018-2023 428
Komisje Rady Gminy 2343
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2018-2023) 111
Komisja Rewizyjna 42
Skład Komisji 132
2018 255
2019 223
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 49
Skład Komisji 127
2018 355
2019 222
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 46
Skład Komisji 146
2018 243
2019 112
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 54
Skład Komisji 131
2018 369
2019 231
Komisja Skarg Wniosków i Petycji 49
Skład Komisji 110
2018 125
2019 48
Wspólne posiedzenia komisji 34
Komisja Rewizyjna 2014 - 2018 17460
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 2014 - 2018 11308
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2014 - 2018 13395
Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 2014 - 2018 15816
Wspólne posiedzenia komisji 2014 - 2018 3928
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010-2014) 1237
Komisja Rewizyjna 11393
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 7127
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 6151
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 9092
Wspolne posiedzenia komisji 1126
Posiedzenie Komisji Rady Gminy Miłki V kadencji (2006-2010) 1249
Komisja Rewizyjna 2442
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 586
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 601
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 556
Plan pracy Komisji na 2009 rok 537
Posiedzenia Komisji Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002-2006) 1195
Komisja Rewizyjna 2755
Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 1821
Komisja ds. Socjalnych oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 2158
Komisja Rozowju Gospodarczego Budżetu i Finansów 3958
Nagrania obrad 0
Wójt Gminy 4977
AKTY PRAWNE 14167
Statut Gminy 572
Statut Gminy-tekst ujednolicony 453
Uchwały Rady Gminy 7431
Rejestr uchwał 2402
Uchwały Rady Gminy Miłki VIII kadencji (2018-2023) 142
2019 882
2018 969
Uchwały Rady Gminy Miłki VII kadencji (2014-2018) 4067
2014 3292
2015 15470
2016 13732
2017 11594
2018 4675
Uchwały Rady Gminy Miłki VI kadencji (2010 - 2014) 3887
2014 5044
2013 12634
2012 16192
2011 18907
2010 3488
Uchwały Rady Gminy Miłki V kadencji (2006 - 2010) 2047
2010 9369
2009 10328
2008 9358
2007 9973
2006 4122
Uchwały Rady Gminy Miłki IV kadencji (2002 - 2006) 1810
2006 10652
2005 16643
2004 13162
Zarządzenia Wójta 304650
Obwieszczenia 206644
Regulaminy 557
Akty Pawa Miejscowego 690
Rejestr aktów prawa miejscowego 919
Dziennki Urzędowy Woj.Warm.Maz. 8
Dzienniki Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 8722
Ogłoszenia 5502
Otwarte Konkursy Ofert 26642
Tryb małych zleceń 5519
Akademia Współpracy 3215
Zbiórki publiczne 2667
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 154
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 566
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok 936
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. 1167
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi na 2014rok. 1811
Roczny Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarzadowymi na 2015 rok 6109
Wieloletni Program Współpracy Gminy Miłki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2015-2017 886
Mapa aktywności 2203
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 14214
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5510
Uchwały i Statuty 1702
Dodatki mieszkaniowe 1417
Fundusz alimentacyjny 1513
Świadczenia z pomocy społecznej 1517
Świadczenia rodzinne 1216
Zasiłek rodzinny 1400
Ogłoszenia GOPS 15842
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 1159
Zespół Interdyscyplinarny 1141
Zespół Placówek Oświatowych 5722
Szkoła Podstawowa w Rydzewie 2760
Szkoła Podstawowa w Staświnach 2636
Ośrodek Kultrury w Miłkach 3062
Uchwały, Statuty, Zarządzenia 1477
Regulamin organizacyjny 1136
STRATEGIE / PROGRAMY 2924
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miłki 2009-2016 1315
STRATEGIA Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 1235
Internet dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Miłki 1083
BEZPIECZEŃSTWO 4512
Komunikaty 3138
Wystąpienie szkód w gospodarstwie 1505
PUKR 82663
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY 333
Wybory / Referenda 8097
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4130
Archiwum 1011
2015. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 1623
2015. Wybory prezydenckie 236
2014. Wybory do Parlamentu Europejskiego 3791
2014. Wybory Samorządowe 4496
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miłki 3966
Informacja Publiczna 1955
Petycje 669
Ewidencje i Rejestry 263
REJESTR UMÓW PONIŻEJ 30 000 EURO 2017 1198
Udostępnianie informacji publicznej 0
OBYWATEL.GOV.PL informacje i usługi przyjazne obywatelom 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2028
Statystyka 3436
Rejestr zmian 333955
Mapa serwisu 3252

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Gminy 2
Ogłoszenia 14
Ważne komunikaty 203347
Sprzedaż, najem, dzierżawa 0
Konsultacje społeczne 15064
Ogłoszenia 33089
Petycje 2436
Zamówienia publiczne 195128
Do 30 000 Euro 13954
Archiwum 1749
2013 5592
2012 3564
2011 2839
2010 7687
2009 1637
2008 3424
2007 2519
2006 2279
2005 2337
2004 1738
2003 1293
Plan zamówień publicznych 8700
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3150
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 103

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

GMINA MIŁKI